Pokój nr 1A

Bogusław Dąbrowski

Tel. wew. 138, tel. bezpośredni: /22/ 70 89 138

STANOWISKO DO SPRAW WOJSKOWYCH - ZADANIA I KOMPETENCJE

  • Przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych.
  • Udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu poboru.
  • Przygotowywanie decyzji orzekających o konieczności sprawowanie przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny oraz uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
  • Przygotowywanie decyzji o pokrywaniu należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom uznawanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzom samotnym w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej.
  • Prowadzenie spraw związanych z wypłacaniem świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe.
  • Organizowanie i sprawowanie opieki przy współpracy z referatami urzędu i gminnymi jednostkami organizacyjnymi nad grobami i cmentarzami wojennymi.
  • Wykonywanie zadań z dziedziny obronności państwa w tym:

a) opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie
wykonywania zadań obronnych,
b)
opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie
szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej,
c)
opracowywanie i aktualizowanie planu operacyjnego funkcjonowania gminy po
wprowadzeniu wyższych stanów obronności państwa,
d)
opracowywanie i aktualizacja planu przygotowań służby zdrowia gminy na potrzeby
obronne,
e) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska
kierowania Wójta, zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach
gotowości obronnej państwa,
f) opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy na czas wojny oraz
projektu zarządzenia Wójta wprowadzającego wymieniony regulamin w życie,
g) opracowanie i bieżące aktualizowanie dokumentów zapewniających sprawne
wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości bojowej,
h) opracowanie i uaktualnianie dokumentacji "Stałego Dyżuru",
i) analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień w sprawie świadczeń
na rzecz obrony, a także prowadzenia postępowania wyjaśniającego i
przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu osób i rzeczy na potrzeby świadczeń
obronnych,
j) opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń
rzeczowych oraz planu świadczeń osobistych i etatowych (doraźnych) świadczeń
rzeczowych, przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny,
a także innych niezbędnych w tym zakresie dokumentów,
k) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku
pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny,
l) opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć
przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej.