Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Janina Szulowska

Tel. (22) 757-92-32

Tel. wew. 214

Tel. bezpośredni: /22/ 70 89 214

www.gkrpa-lesznowola.pl

PEŁNOMOCNIK DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

  • Działanie na rzecz tworzenia i wzmocnienia lokalnej koalicji trzeźwości, szukanie poparcia dla działań na rzecz zmniejszenia rozmiarów problemów alkoholowych.
  • Prowadzenie analizy problemów alkoholowych na terenie gminy.
  • Udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w szczególności w pracach nad:

a) projektem gminnego programu,
b) projektem preliminarza jego wykonania,
c) sprawdzaniem realizacji ww.

  • Bieżąca koordynacja zadań wynikających z gminnego programu.
  • Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
  • Branie udziału w naradach i szkoleniach organizowanych przez pełnomocnika wojewody oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  • Wdrażanie oraz propagowanie na terenie gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych.