Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

Tel. wew. 214

Tel. bezpośredni: /22/ 70 89 214 


Janina Szulowska

Tel. (22) 757-92-32

www.gkrpa-lesznowola.pl
PEŁNOMOCNIK DS. PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
1. Pełnomocnik ds. Profilaktyki Uzależnień podlega bezpośrednio Wójtowi.

2. Do zadań Pełnomocnika ds. Profilaktyki Uzależnień, w szczególności należy:

1) realizacja zadań Gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu alkoholizmowi orazz ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii;

2) realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (dalej zwanym Programem); 

3) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach realizacji zadań wynikających z Programu;

4) przygotowanie i przedkładanie Wójtowi:

  • projektu Programu;
  • projektu planu dochodów i wydatków w zakresie realizacji Programu;
  • sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji Programu;

5) udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

6) współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lesznowoli w ramach realizacji Programu;

7) współpraca z dyrektorami jednostek oświatowych w zakresie prowadzenia dla dziecii młodzieży profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii;

8) sprawowanie kontroli merytorycznej wykonywanych zadań wynikających z Programu;

9) współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii;

10) wdrażanie i przeprowadzanie na terenie Gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;

11) inicjowanie i wspieranie lokalnych inicjatyw z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.