Pokój nr 110

Bogdan Gawlik


PEŁNOMOCNIK ds. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH 1. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio Wójtowi.

2. Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, w szczególności należy:

1) Opracowanie i przedstawienie do akceptacji Wójtowi projektów dokumentów regulujących ochronę informacji niejawnych
w Urzędzie, w tym:

  a. planu ochrony informacji niejawnych;

  b. instrukcji określającej sposób i tryb przetwarzania w urzędzie informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”;

  c. instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania w urzędzie informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” oraz zakresu
    
i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony;

  d. dokumentacji określającej poziom zagrożeń w Urzędzie związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich        utratą;

  e. zarządzenia w sprawie organizacji systemu przepustowego, jeśli zachodzi taka potrzeba;

  f. zarządzeń w sprawach dotyczących ochrony informacji niejawnych niewymienionych w pkt. a i e);

2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych funkcjonujących w Urzędzie, w których przetwarzane są informacje niejawne, poprzez nadzór nad przestrzeganiem zasad i procedur z zakresu ochrony informacji niejawnych;

3) prowadzenie kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w Urzędzie;

4) organizowanie kontroli okresowych ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne w Urzędzie oraz nadzorowanie ich przebiegu;

5) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;

6) prowadzenie, w wersji elektronicznej lub papierowej i aktualizowanie wykazu osób zatrudnionych w urzędzie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie informacji niejawnych;

7) planowanie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz prowadzenie ewidencji wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia;

8) organizowanie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych dla osób zatrudnionych w Urzędzie oraz wykonujących na rzecz Urzędu czynności zlecone związane z dostępem do informacji niejawnych;

9) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych w Urzędzie, a w szczególności szacowanie ryzyka;

10) zapewnienie obsługi kancelaryjnej w Urzędzie oraz sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem kancelarii niejawnej Urzędu, jako innego niż kancelaria tajna komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za przetwarzanie informacji niejawnych;

11) informowanie Wójta o naruszeniu w Urzędzie przepisów o ochronie informacji niejawnych;

12) informowanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (dalej ABW) o naruszeniu w urzędzie przepisów o ochronie informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub wyższą;

13) niezwłoczne prowadzenie czynności wyjaśniających okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, o których jest mowa w pkt. 11 – 12 oraz przedstawianie wyników tych postępowań i wniosków wójtowi, a także ABW, gdy naruszenie dotyczy informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” lub wyższej;

14) zapewnienie w urzędzie bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych poprzez organizowanie stref ochronnych, systemu wejść i wyjść do nich, a także określanie zasad wstępu i nadawania uprawnień do wstępu do tych stref;

15) prowadzenia i utrzymywania stałej i samodzielnej współpracy z ABW i Służbą Kontrwywiadu Wojskowego (dalej SKW) oraz innymi instytucjami, np.: Krajowy Rejestr Karny, USC podczas realizacji zwykłych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających, a także podczas prowadzonych poszerzonych postępowań sprawdzających prowadzonych przez ABW lub SKW;

16) przekazywania samodzielnie odpowiednio do ABW lub SKW ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;

17) prowadzenie i utrzymywanie współpracy z Policją, Żandarmerią Wojskową oraz innymi organami porządkowymi i siłami ratowniczymi w zakresie realizacji zadań wynikających z planu ochrony informacji niejawnych urzędu stosownie do zawartych porozumień w tym zakresie i ujętych w dokumentach planistycznych Urzędu.