Pokój nr: 3

Tel. wew.: 124

Tel. bezpośredni: /22/ 70 89 124
 

Zofia Duda

Sylwia BorowskaWIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ1. Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej podlega bezpośrednio Wójtowi.

2. Do zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Kontroli Wewnętrznej, w szczególności należy:

  • przygotowanie do akceptacji Wójta propozycji kwartalnych planów kontroli komórek organizacyjnych Urzędu, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek dotowanych przez Gminę;  
  • przeprowadzanie kontroli zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej;
  • dokonywanie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy;
  • udzielanie w toku kontroli instruktażu w zakresie obowiązujących przepisów, zasad i trybu postępowania w badanym zakresie;
  • przedstawianie Wójtowi projektu zaleceń pokontrolnych;
  • monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w następstwie prowadzonych kontroli;
  • wykonywanie na polecenie Wójta kontroli doraźnych w jednostkach organizacyjnych Gminy.