Maciej Kołakowski


GMINNY KOMENDANT ds. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ1. Gminny Komendant do spraw Ochrony Przeciwpożarowej podlega bezpośrednio Zastępcy Wójta.

2. Do zadań Gminnego Komendanta ds. Ochrony Przeciwpożarowej, w szczególności należy:

1) koordynacja i realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową, krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym i ochotniczymi strażami pożarnymi (dalej OSP) na obszarze Gminy;

2) współdziałanie w zakresie organizacji i kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi na terenie gminy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie (dalej KP PSP);

3) nadzorowanie i podejmowanie niezbędnych działań w celu zapewnienia gotowości operacyjno-technicznej jednostek OSP;

4) opiniowanie wniosków OSP kierowanych do organów administracji państwowej, samorządowej, organów Państwowej Straży Pożarnej oraz do struktur Związku Ochotniczych Straży Pożarnych;

5) udział w komisjach inwentaryzacyjnych w jednostkach OSP;

6) nadzorowanie pracy konserwatorów samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP na obszarze Gminy;

7) sporządzanie niezbędnej dokumentacji z przeprowadzonych kontroli i nadzorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych;

8) udział w projektowaniu budżetu gminy, w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej (w tym również funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych);

9) współdziałanie z KP PSP w zakresie organizacji systemu łączności alarmowania, dowodzenia i współdziałania jednostek OSP na obszarze Gminy;

10) współudział w organizacji szkoleń strażaków-ratowników z jednostek OSP organizowanych przez organy PSP, ćwiczeń ratowniczych oraz zawodów sportowo-pożarniczych na obszarze Gminy;

11) udział w inspekcji gotowości do działań ratowniczych przeprowadzonych przez organy inspekcyjne PSP w jednostkach OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i pozostałych na obszarze Gminy;

12) ustalenie potrzeb techniczno-sprzętowych dla poszczególnych OSP i proponowanie sposobu ich realizacji;

13) konsultowanie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i techniczno-budowlanych w modernizowanych oraz nowobudowanych obiektach OSP na terenie Gminy;

14) współpraca z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego w zakresie rozpoznawania występujących zagrożeń na terenie Gminy;

15) współpraca z innymi podmiotami oraz organizacjami społecznymi działalności w zakresie popularyzacji zasad ochrony przeciwpożarowej na obszarze Gminy;

16) udział w kierowaniu działaniami ratowniczymi na obszarze Gminy w stanach klęski żywiołowej i zdarzeń nadzwyczajnych.