Pokój nr 3

Andrzej Pawłowski


AUDYTOR WEWNĘTRZNY1. Audytor Wewnętrzny podlega bezpośrednio Wójtowi.

2. Do zadań Audytora Wewnętrznego, w szczególności należy:

 • przeprowadzanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych w celu przygotowania rocznego planu audytu wewnętrznego;
 • opracowanie, w porozumieniu z Wójtem, do końca roku planu audytu na rok następny;
 • przeprowadzanie audytów planowanych oraz zadań audytowych nie ujętych w planie audytu na rok bieżący zleconych przez Wójta;
 • sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu wewnętrznego;
 • przedstawianie Wójtowi sprawozdania z wykonania audytu za rok poprzedni;
 • prowadzenie dokumentacji audytu wewnętrznego sprawozdań z audytu wewnętrznego oraz z wykonania planu audytu za rok poprzedni;
 • składanie propozycji określonych rozwiązań zaobserwowanych problemów;
 • prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego oraz innej koniecznej dokumentacji i korespondencji związanej
  z czynnościami audytowymi;
 • prowadzenie rejestru zadań audytowych.