Kierownik: Ewa Lewandowska

Pokój nr: 1

Tel. wew.: 122

Tel. bezpośredni: /22/ 70 89 122

URZĄD STANU CYWILNEGO
ZADANIA I KOMPETENCJE

 • Przyjmowanie wymaganych przepisami prawa dokumentów i zapewnień o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa.
 • Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu USC oraz w uzasadnionych przypadkach poza lokalem USC.
 • Przyjmowanie oświadczeń o wyborze nazwiska, jakie będą nosili małżonkowie i dzieci zrodzone z ich małżeństwa.
 • Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed kierownikiem USC oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci.
 • Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa obywatela polskiego za granicą.
 • Odmowa odebrania oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński lub wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w przypadku otrzymania wiadomości o istnieniu okoliczności wykluczającej zawarcie związku małżeńskiego.
 • Przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
 • Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka przez ojca.
 • Przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku noszącemu nazwisko matki nazwiska męża matki, jeżeli nie jest on ojcem tego dziecka.
 • Prowadzenie spraw związanych z aktami stanu cywilnego, a w szczególności prowadzenie spraw związanych z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów:

a. sporządzanie aktów stanu cywilnego na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń,
b. sporządzanie aktów i prowadzenie ksiąg w oparciu o dokonane zgłoszenia, decyzje administracyjne, orzeczenia sądów i inne dokumenty przewidziane w prawie o aktach stanu cywilnego,
c. prowadzenie ksiąg stanu cywilnego i aktów zbiorowych oraz dokonywanie i akt zbiorowych oraz dokonywanie w nich wzmianek dodatkowych i przypisków,
d. wystawianie z akt stanu cywilnego odpisów i zaświadczeń.

 • Wydawanie decyzji w sprawach wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego:

e. prostowanie oczywistych błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego
f. uzupełnienie aktów stanu cywilnego
g. dokonywanie transkrypcji aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) sporządzonego za granicą
h. sporządzenie aktu, jeżeli fakt urodzenia, małżeństwa lub zgonu nastąpił za granicą i nie został zarejestrowany w zagranicznych księgach stanu cywilnego,
i. odtwarzanie aktów stanu cywilnego zarejestrowanych za granicą, w przypadku gdy uzyskanie zagranicznego odpisu jest niemożliwe.

Dowody osobiste

 • Przyjmowanie od obywateli i kompletowanie dokumentów stanowiących podstawę wydania dowodu osobistego
 • Wydawanie dowodów osobistych.
 • Prowadzenie rejestrów wydanych i utraconych dowodów osobistych.
 • Prowadzenie teczek osobowych osób, którym wydano dowody osobiste.

  

   

WAŻNE!

Formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego należy wydrukować jako dokument DWUSTRONNY, w formacie A-4 o proporcjach zgodnych z oryginałem.