Pokój nr: 1

Tel. wew.: 122

Tel. bezpośredni: /22/ 70 89 122

 

Kierownik: Ewa Lewandowska

Zastępca Kierownika: Edyta Rowińska


URZĄD STANU CYWILNEGO

1. Urząd Stanu Cywilnego podlega bezpośrednio Wójtowi.

2. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego (dalej USC), w szczególności należy:

1) prowadzenie spraw związanych z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły na terenie Gminy, poprzez:

 • sporządzanie aktów stanu cywilnego na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń;
 • wpisywanie w aktach stanu cywilnego wzmianek dodatkowych i przypisków w oparciu o dokonane zgłoszenia, decyzje administracyjne, orzeczenia sądów i inne dokumenty przewidziane w prawie o aktach stanu cywilnego;
 • prowadzenie akt zbiorowych- aktów stanu cywilnego;

2) dokonywanie w formie czynności materialno-technicznych:

 • transkrypcji aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) sporządzonego za granicą;
 • sporządzenia aktu, jeżeli fakt urodzenia, małżeństwa lub zgonu nastąpił za granicą i nie został zarejestrowany w zagranicznych księgach stanu cywilnego;
 • odtworzenia aktów stanu cywilnego zarejestrowanych za granicą, w przypadku gdy uzyskanie zagranicznego odpisu jest niemożliwe;
 • sprostowania błędów w aktach stanu cywilnego;
 • uzupełnienia aktów stanu cywilnego;

3) wydawanie decyzji w sprawach wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego;

4) przyjmowanie:

 • wymaganych przepisami prawa dokumentów i zapewnień o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa;
 • oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu USC oraz na wniosek nupturientów poza lokalem USC w okręgu rejestracji stanu cywilnego;
 • oświadczeń o wyborze nazwiska, jakie będą nosili małżonkowie i dzieci zrodzone z ich małżeństwa;

5) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed kierownikiem USC oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci;

6) odmowa odebrania oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński lub wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w przypadku otrzymania wiadomości o istnieniu okoliczności wykluczającej zawarcie związku małżeńskiego;

7) wydawanie:

 • zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa obywatela polskiego za granicą;
 • zaświadczeń o stanie cywilnym wnioskodawcy;
 • zezwoleń na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa;
 • odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego z Rejestru Stanu Cywilnego;

8) przenoszenie (migracja) aktów stanu cywilnego do Rejestru Stanu Cywilnego;

9) przyjmowanie:

 • oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;
 • oświadczeń o uznaniu ojcostwa i wydawanie zaświadczeń potwierdzających uznanie ojcostwa;
 • oświadczeń o nadaniu dziecku noszącemu nazwisko matki nazwiska męża matki, jeżeli nie jest on ojcem tego dziecka;
 • oświadczeń o wyborze lub zmianie w ciągu 6 miesięcy od rejestracji imienia dziecka;

10) sprawowanie opieki nad zabezpieczeniem ksiąg stanu cywilnego i dokumentów zbiorowych oraz przekazywanie ich do archiwum państwowego po upływie okresu ich przechowywania;

11) dokonywanie innych czynności przewidzianych ustawami prawo o aktach stanu cywilnego i kodeksu opiekuńczego i rodzinnego;

12) pozyskiwanie i terminowe przekazywanie informacji statystycznych dla potrzeb GUS;

13) prowadzenie rejestru i rozliczanie się z pobranych formularzy odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń;

14) przyjmowanie i realizacja zleceń innych urzędów i organów właściwych w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych dotyczących usunięcia niezgodności w rejestrze PESEL;

15) przyjmowanie zgłoszeń o jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego i inicjowanie wszczęcia przez Wojewodę Mazowieckiego procedury odznaczenia jubilatów Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie;

16) wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i/lub nazwiska;

17) sporządzanie testamentu alograficznego;

18) przyjmowanie od obywateli wniosków o wydanie dowodu osobistego;

19) realizacja wniosków o wydanie dowodu osobistego przesłanych drogą elektroniczną (ePUAP);

20) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego w sytuacjach szczególnych w miejscu pobytu wnioskodawcy (brak możliwości osobistego stawienia się w urzędzie);

21) dostarczanie dowodu osobistego do miejsca pobytu wnioskodawcy w przypadkach szczególnych (brak możliwości osobistego stawienia się w urzędzie);

22) nadawanie numeru PESEL obywatelom polskim mieszkającym poza RP przy ubieganiu się o dowód osobisty;

23) przyjmowanie do Rejestru Dowodów Osobistych dowodów otrzymanych pocztą specjalną;

24) wydawanie dowodów osobistych lub odmowa wydania w przypadkach przewidzianych w ustawie;

25) przyjmowanie zgłoszeń utraty i uszkodzenia dowodu osobistego i unieważnienie dokumentu w związku z takim zgłoszeniem;

26) wydawanie zaświadczeń o zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego;

27) przyjmowanie zgłoszenia zawieszenia i cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym posiadającym warstwę elektroniczną;

28) prowadzenie dokumentacji wydanych dowodów osobistych w formie zbioru kopert dowodowych:

 • zakładanie kopert dowodowych;
 • włączanie do kopert dowodowych dokumentów uzyskanych przy wymianie dowodów osobistych;
 • wyłączanie ze zbioru kopert dowodowych kopert osób zmarłych;

29) udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

 

WAŻNE!

Formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego należy wydrukować jako dokument DWUSTRONNY, w formacie A-4 o proporcjach zgodnych z oryginałem.

Pliki do pobrania