Kierownik: Ewa Gurtowska

Małgorzata Ficek-Mikołajczak

Radosław Dąbrowski

Beata Lewandowska

Iwona Czerwińska

Małgorzata Malesa

Magdalena Pietrzykowska

Pokój nr: 112

Tel. wew.: 130, 202, 203, 281

Tel. bezpośredni: /22/ 70 89 130; /22/ 70 89 202; /22/ 70 89 203; /22/ 70 89 281

ZADANIA I KOMPETENCJE REFERATU URBANISTYKI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

  • Przygotowanie projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  • Współpraca przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przyjmowanie wniosków mieszkańców do ww. opracowań”,
  • Przedstawianie Wójtowi Gminy zgłaszanych wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  • Rozpatrywanie spraw odszkodowawczych związanych z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą.
  • Wydawanie decyzji o lokalizacji celu publicznego oraz prowadzenie rejestru wymienionych decyzji.
  • Wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
  • Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  • Udzielanie informacji o terenie w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
  • Prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przechowywanie oryginałów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w tym również uchylonych i obowiązujących.
  • Współpraca z referatami GGN, RRP, RSR oraz PRI.