Pokój nr: 112

Tel. wew.: 130, 202, 203, 281

Tel. bezpośredni: /22/ 70 89 130; /22/ 70 89 202; /22/ 70 89 203; /22/ 70 89 281


Kierownik: Ewa Gurtowska


Pracownicy:  

Małgorzata Ficek-Mikołajczak

Radosław Dąbrowski

Beata Lewandowska

Iwona Czerwińska

Małgorzata Malesa

Magdalena Pietrzykowska

Olga Sobolewska-Boczula

Katarzyna GwizdońREFERAT URBANISTYKI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
1. Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego podlega bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Wójta.

2. Do zadań Referatu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w szczególności należy:

1) prowadzenie prac związanych z opracowaniem lub zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;

2) opracowywanie oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

3) koordynacja i obsługa działań związanych z uzgodnieniami i wyłożeniem do publicznego wglądu projektów studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

4) nadzór nad pracami planistycznymi zleconymi na zewnątrz;

5) przygotowywanie i koordynacja prac gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej;

6) przygotowanie materiałów na posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki (dalej KPPRiU);

7) przygotowanie materiałów na sesje Rady;

8) archiwizowanie oryginałów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym uchylonych i które straciły swoją ważność;

9) ocena skutków ekonomicznych dla gminy zmian w planach zagospodarowania przestrzennego na etapie projektów i w trakcie realizacji;

10) przygotowywanie oraz wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

11) prowadzenie aktualizowanego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę;

12) przygotowanie materiałów niezbędnych do oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy;

13) prowadzenie, w porozumieniu z referatami realizacji budżetu oraz geodezji i gospodarki nieruchomościami, spraw związanych
z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

14) przygotowywanie decyzji administracyjnych o ustaleniu z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (renta planistyczna);

15) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia warunków zabudowy;

16) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego;

17) przygotowanie projektów decyzji administracyjnych stwierdzających wygaśnięcie wydanych decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu w związku z wejściem w życie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian
w przypadkach przewidzianych przez prawo;

18) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

19) przygotowywanie decyzji administracyjnych stwierdzających, za zgodą strony, przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby;

20) wydawanie zaświadczeń związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, a w szczególności:

  •  o rewitalizacji;
  • o zgodności sposobu użytkowania budynku z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
  • o braku na danym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

21) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich;

22) opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego gmin sąsiednich;

23) analizowanie i diagnozowanie procesów urbanistycznych i budowlanych na obszarze Gminy i gmin sąsiednich dla prognozowania kierunków rozwoju;

24) sprawdzanie i podpisywanie pod względem merytorycznym dowodów księgowych dotyczących spraw właściwych dla referatu.