Pokój nr 106 

Tel. wew.: 219

Tel. bezpośredni: /22/ 70 89 219

Bożena Poterała - Sprawy Obywatelskie i Ewidencja

Joanna Barańska

Ewa Orłowska


Pokój nr 107

Tel. wew.: 220

Tel. bezpośredni: /22/ 70 89 220

Łucja Jaworska - Działalność GospodarczaREFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I EWIDENCJI1. Referat Spraw Obywatelskich i Ewidencji podlega bezpośrednio Sekretarzowi.

2. Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich i Ewidencyjnych w szczególności należy:

1) prowadzenie rejestru mieszkańców zgodnie z ustawą o ewidencji ludności;

2) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i czasowy;

3) prowadzenie postępowań w sprawach ewidencji ludności, w tym wydawanie decyzji administracyjnych;

4) nadawanie numerów PESEL na wniosek;

5) wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz rejestru wyborców;

6) udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL;

7) prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz jego aktualizacja;

8) sporządzanie wykazów mieszkańców dla potrzeb kwalifikacji wojskowej, służby zdrowia, placówek oświatowych oraz spisu
wyborców;

9) współpraca z organami Policji, Prokuratury, Sądami, USC oraz Komisarzem Wyborczym;

10) sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

11) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej i dokonywanie w niej zmian zgodnie z o obowiązującymi przepisami prawa;

12) udzielanie informacji o obowiązujących przepisach prawa dotyczących zasad prowadzenia działalności gospodarczej;

13) sporządzanie sprawozdań z zakresu ewidencji działalności gospodarczej;

14) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;

15) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

16) wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.