W przypadku niemożności wywiązania się z obowiązku podatkowego, w wyjątkowych sytuacjach, ustawa - Ordynacja podatkowa daje podatnikowi prawo wystąpienia do organu podatkowego
z wnioskiem o pomoc w zakresie:

- umarzania zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę,

- odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,

- rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U.z 2018 r., poz. 800 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 
  • (Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola

Referat Realizacji Podatków i Opłat

Parter pok. Nr 15

tel. bezpośredni 22 708 91 42

poniedziałek 930 - 1730

wtorek – piątek 800 - 1600

Wymagane dokumenty: (wszystkie druki do pobrania w pok. Nr 15)

Wnioskodawca będący osobą fizyczną:

- wniosek o umorzenie zaległości podatkowej, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wraz
z uzasadnieniem,
- oświadczenie o wysokości i źródłach uzyskanych dochodów,
- oświadczenie o poniesionych wydatkach,

- dowody potwierdzające poniesione wydatki oraz uzyskane dochody,

- informacja o podawaniu do publicznej wiadomości wykazu udzielonych ulg,

- inne dokumenty uzasadniające ważny interes wnioskodawcy lub interes publiczny w udzielaniu ulgi.

Wnioskodawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:

- wniosek o umorzenie zaległości podatkowej, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wraz
z uzasadnieniem,
- oświadczenie o wysokości i źródłach uzyskanych dochodów,
- oświadczenie o poniesionych wydatkach,

- dowody potwierdzające poniesione wydatki oraz uzyskane dochody,

- informacja o podawaniu do publicznej wiadomości wykazu udzielonych ulg,

- inne dokumenty uzasadniające ważny interes wnioskodawcy lub interes publiczny w udzielaniu ulgi,

- dokumenty dotyczące pomocy publicznej de minimis, wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Wnioskodawca będący osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rolne:

- wniosek o umorzenie zaległości podatkowej, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wraz
z uzasadnieniem,
- oświadczenie o wysokości i źródłach uzyskanych dochodów,
- oświadczenie o poniesionych wydatkach,

- dowody potwierdzające poniesione wydatki oraz uzyskane dochody,

- informacja o podawaniu do publicznej wiadomości wykazu udzielonych ulg,

- inne dokumenty uzasadniające ważny interes wnioskodawcy lub interes publiczny w udzielaniu ulgi,

- dokumenty dotyczące pomocy publicznej de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Wnioskodawca będący osobą prawną:

- bilanse i rachunki zysków i strat za okres ostatnich 3 lat,

- zeznania CIT za okres ostatnich 3 lat,

- aktualny wyciąg z rachunku/ów bankowego/ych firmy,

- aktualny wyciąg z posiadanych rachunków kredytowych,

- informacja o podawaniu do publicznej wiadomości wykazu udzielonych ulg,

- inne dokumenty uzasadniające ważny interes wnioskodawcy lub interes publiczny w udzielaniu ulgi,

- dokumenty dotyczące pomocy publicznej de minimis, wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

- w przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, złożone na właściwym formularzu pełnomocnictwa.

Opłaty:

Wolne od opłat.

Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Dodatkowe informacje:

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika
lub interesem publicznym, z
godnie z ustawą Ordynacja podatkowa, może:

- odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,

- odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji,

- umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę.

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.