Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatkurolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.)
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r.
  w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 ( Mon. Pol. z 2018 r.,poz. 1004)
 • Uchwała Nr 713/L/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 12870)
 • Uchwała Nr 538/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r.
  w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10080)
 • Uchwała Nr 542/XXXVII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2017 r.
  w sprawie zmiany Uchwały Nr 538/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 101)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola

Referat Realizacji Podatków i Opłat

Parter pok. Nr 15

tel. bezpośredni 22 708 91 42; 22 708 92 30

poniedziałek 930- 1730

wtorek – piątek 800 - 1600

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja na podatek rolny (druki do pobrania w Kancelarii Urzędu, w Referacie pok. Nr 15, pok. Nr 8, na stronie internetowej Urzędu www.lesznowola.pl),

- Aktu notarialny,

- Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

- w przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, złożone na właściwym formularzu pełnomocnictwa.

- inne dokumenty.

Sposób załatwienia sprawy:

-Złożenie przez Podatnika Deklaracji na podatek rolny,

-Wpłacenie przez Podatnika obliczonego w Deklaracji podatku rolnego,

- Wydanie przez organ podatkowy decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego
w przypadku, gdy podatnik nie zapłaci w całości lub w części podatku, nie złoży deklaracji albo gdy wysokość zobowiązania jest inna niż wykazana przez podatnika w deklaracji.

Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Opłaty:

Wolne od opłat.

Dodatkowe informacje:

Opodatkowaniu podatkiem rolnym od osób prawnych podlegają: osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.

Podatnicy podatku rolnego od osób prawnych są obowiązani:

- składać w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

- odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zdarzenia, mającego wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia,

- wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony
w deklaracji podatek rolny – bez wezwania - na rachunek budżetu gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.