Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.)
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r.
  w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 ( Mon. Pol. z 2018 r.,poz. 1004)
 • Uchwała Nr 713/L/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 12870)
 • Uchwała Nr 538/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r.
  w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10080)
 • Uchwała Nr 542/XXXVII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2017 r.
  w sprawie zmiany Uchwały Nr 538/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 101)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola

Referat Realizacji Podatków i Opłat

Parter pok. Nr 8

tel. bezpośredni 22 708 92 15; 22 708 91 95

poniedziałek 930- 1730

wtorek – piątek 800 - 1600

Wymagane dokumenty:

- Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach (druki do pobrania
w Kancelarii Urzędu, w Referacie pok. Nr 8, na stronie internetowej Urzędu www.lesznowola.pl),

- Akt notarialny, wypis z Rejestru gruntów,

- w przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, złożone na właściwym formularzu pełnomocnictwa.

- inne dokumenty.

Sposób załatwienia sprawy:

-Złożenie przez Podatnika Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach
i lasach,

-Wpłacenie przez Podatnika podatku, wynikającego z otrzymanej decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego,

- Wydanie przez organ podatkowy decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.deklaracji.

Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Opłaty:

Wolne od opłat.

Dodatkowe informacje:

Podatnikami podatku rolnego od osób fizycznych są osoby fizyczne będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podatnicy podatku rolnego od osób fizycznych są obowiązani:

- złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach sporządzoną a formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia, mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.