Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.)
  • Uchwała Nr 712/L/2018 Rady Gminy Lesznowola dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 12869)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2025)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola

Referat Realizacji Podatków i Opłat

Parter pok. Nr 8

tel. bezpośredni 22 708 92 30

poniedziałek 930 - 1730

wtorek – piątek 800 - 1600

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja DT-1, DT-1A (druki do pobrania w Kancelarii Urzędu, w Referacie pok. Nr 8, na stronie internetowej Urzędu www.lesznowola.pl lub na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl),

- Umowy kupna sprzedaży, Faktury,

- w przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, złożone na właściwym formularzu pełnomocnictwa.

- inne dokumenty.

Sposób załatwienia sprawy:

-Złożenie przez Podatnika Deklaracji na podatek od środków transportowych,

-Wpłacenie przez Podatnika obliczonego w Deklaracji na podatek od środków transportowych,

- Wydanie przez organ podatkowy decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego
w przypadku, gdy podatnik nie zapłaci w całości lub w części podatku, nie złoży deklaracji albo gdy wysokość zobowiązania jest inna niż wykazana przez podatnika w deklaracji.

Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Opłaty:

Wolne od opłat.

Dodatkowe informacje:

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy, autobusy.

Podatnicy podatku od środków transportowych od osób fizycznych oraz osób prawnych
są obowiązani:

- składać w terminie do dnia 15 lutego organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby podatnika, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

- odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zdarzenia, mającego wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia,

- wpłacać obliczony w deklaracji na podatek od środków transportowych podatek – bez wezwania – na rachunek na rachunek budżetu gminy, w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.