Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.)
  • Uchwała Nr 714/L/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 12871)
  • Uchwała Nr 425/XXXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 12783)
  • Uchwała Nr 538/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10080)
  • Uchwała Nr 542/XXXVII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 538/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 101)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola

Referat Realizacji Podatków i Opłat

Parter pok. Nr 15

tel. bezpośredni 22 708 91 42, 22 708 92 30

poniedziałek 930 - 1730

wtorek – piątek 800 - 1600

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja na podatek od nieruchomości (druki do pobrania w Kancelarii Urzędu, w Referacie pok. Nr 15, pok. Nr 8, na stronie internetowej Urzędu www.lesznowola.pl),

- Akt notarialny, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

- w przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, złożone na właściwym formularzu pełnomocnictwa.

- inne dokumenty.

Sposób załatwienia sprawy:

- Złożenie przez Podatnika Deklaracji na podatek od nieruchomości,

- Wpłacenie przez Podatnika obliczonego w Deklaracji podatku od nieruchomości,

- Wydanie przez organ podatkowy decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego
w przypadku, gdy podatnik nie zapłaci w całości lub w części podatku, nie złoży deklaracji albo gdy wysokość zobowiązania jest inna niż wykazana przez podatnika w deklaracji.

Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Opłaty:

Wolne od opłat.

Dodatkowe informacje:

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości osób prawnych podlegają: osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Podatnicy podatku od nieruchomości od osób prawnych są obowiązani:

- składać w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

- odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zdarzenia, mającego wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia,

-wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek budżetu gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia