Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.)
  • Uchwała Nr 714/L/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 12871)
  • Uchwała Nr 425/XXXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 12783)
  • Uchwała Nr 538/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10080)
  • Uchwała Nr 542/XXXVII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 538/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 101)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola

Referat Realizacji Podatków i Opłat

Parter pok. Nr 8

tel. bezpośredni 22 708 92 15, 22 708 91 95

poniedziałek 930 - 1730

wtorek – piątek 800 - 1600

Wymagane dokumenty:

- Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach (druki do pobrania
w Kancelarii Urzędu, w Referacie pok. Nr 8, na stronie internetowej Urzędu www.lesznowola.pl),

- Akt notarialny, wypis z Krajowego Rejestru gruntów,

- w przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, złożone na właściwym formularzu pełnomocnictwa.

- inne dokumenty.

Sposób załatwienia sprawy:

-Złożenie przez Podatnika Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach
i lasach,

-Wpłacenie przez Podatnika podatku, wynikającego z otrzymanej decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego,

- Wydanie przez organ podatkowy decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.deklaracji.

Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić
bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Opłaty:

Wolne od opłat.

Dodatkowe informacje:

Podatnikami podatku od nieruchomości od osób fizycznych są osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podatnicy podatku od nieruchomości od osób fizycznych są obowiązani:

- złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną a formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego
w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.