Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1821 ze zm.)
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r.
    w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (Mon. Pol. z 2018 poz. 1005)
  • Uchwała Nr 538/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r.
    w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10080)
  • Uchwała Nr 542/XXXVII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2017 r.
    w sprawie zmiany Uchwały Nr 538/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 101)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola

Referat Realizacji Podatków i Opłat

Parter pok. Nr 15

tel. bezpośredni 22 708 91 42, 22 708 92 30

poniedziałek 930 - 1730

wtorek – piątek 800 - 1600

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja na podatek leśny (druki do pobrania w Kancelarii Urzędu, w Referacie pok. Nr 15, pok. Nr 8, na stronie internetowej Urzędu www.lesznowola.pl),

- Akt notarialny, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

- w przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, złożone na właściwym formularzu pełnomocnictwa.

- inne dokumenty.

Sposób załatwienia sprawy:

-Złożenie przez Podatnika Deklaracji na podatek leśny,

-Wpłacenie przez Podatnika obliczonego w Deklaracji podatku leśnego,

- Wydanie przez organ podatkowy decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego
w przypadku, gdy podatnik nie zapłaci w całości lub w części podatku, nie złoży deklaracji albo gdy wysokość zobowiązania jest inna niż wykazana przez podatnika w deklaracji.

Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Opłaty:

Wolne od opłat.

Dodatkowe informacje:

Opodatkowaniu podatkiem leśnym od osób prawnych podlegają: osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Podatnicy podatku leśnego od osób prawnych są obowiązani:

- składać w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu -
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

- odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zdarzenia, mającego wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia,

- wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony
w deklaracji podatek leśny – bez wezwania – na rachunek budżetu gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.