Kierownik mgr Hanna Borowska, pokój nr 15

Prowadzenie postępowań w sprawach udzielania ulg (umorzenia podatku, rozłożenie podatku na raty, odroczenia terminu płatności podatku)  w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym, podatku od środków transportowych dla osób fizycznych, dla osób prawnych
i jednostek organizacyjnych. 
Prowadzenie postępowań w sprawie udzielania ulg w ramach pomocy publicznej de minimis dla przedsiębiorców oraz rolników.

Przyjmowanie i weryfikacja wniosków o udzielenie ulg w spłacie podatków stanowiących dochód gminy a pobieranych przez Urzędy Skarbowe.

Koordynowanie oraz nadzór merytoryczny i organizacyjny pracy Referatu.

Tel. bezpośredni: 22 70 89 142
e-mail: hanna.borowska@lesznowola.pl; podatki@lesznowola.pl Inspektor Hanka Wysocka, pokój nr 8

Dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych dla miejscowości: Garbatka, Jabłonowo, PAN Jastrzębiec, Kolonia Mrokowska, Kolonia Warszawska, PAN Kosów, Kosów, Łazy, PGR i Radiostacja Łazy, Mroków, Stachowo, Stefanowo, Warszawianka, Wilcza Góra, Władysławów, Wola Mrokowska, Wólka Kosowska.

Wydawanie zaświadczeń w trybie przepisów podatkowych w zakresie zadań realizowanych przez Referat Realizacji Podatków i Opłat.

Tel. bezpośredni: 22 70 89 195
e-mail: podatki@lesznowola.plGłówny Specjalista mgr Anna Jodłowska-Tupacz, pokój nr 8

Dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych dla miejscowości: Nowa Wola, Mysiadło, Zamienie, Nowa Iwiczna

Wydawanie zaświadczeń w trybie przepisów podatkowych w zakresie zadań realizowanych przez Referat Realizacji Podatków i Opłat.

Tel. bezpośredni: 22 70 89 195
e-mail: anna.jodlowska-tupacz@lesznowola.pl; podatki@lesznowola.plGłówny Specjalista mgr Rafał Laskus, pokój nr 8

Dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych wsi: Lesznowola, Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna, Jazgarzewszczyzna, Łoziska, Zgorzała, Janczewice, Podolszyn.

Wydawanie zaświadczeń w trybie przepisów podatkowych w zakresie zadań realizowanych przez Referat Realizacji Podatków i Opłat. 

Tel. bezpośredni: 22 70 89 215
e-mail: rafal.laskus@lesznowola.pl; podatki@lesznowola.plInspektor Danuta Łukasik, pokój nr 8

Prowadzenie księgowości podatkowej w zakresie przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów oraz umorzeń w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej.

Prowadzenie księgowości podatkowej w zakresie przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów oraz umorzeń w podatku od środków transportowych od osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

Wydawanie zaświadczeń w trybie przepisów podatkowych w zakresie zadań realizowanych przez Referat Realizacji Podatków i Opłat. 

Tel. bezpośredni: 22 70 89 230
e-mail: podatki@lesznowola.plInspektor mgr Sylwia Osińska-Kuć, pokój nr 8 (zastępowana przez Marzenę Komorowską)

Prowadzenie księgowości podatkowej w zakresie przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów oraz umorzeń w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym od osób fizycznych dla miejscowości: Janczewice, Jazgarzewszczyzna, Łoziska, Lesznowola, Magdalenka, Mysiadło, Podolszyn, Zgorzała, Łazy, Jabłonowo, Kolonia Warszawska.

Rozliczanie inkasentów (sołtysów) z tytułu wpłat należności podatkowych z ww. miejscowości. 

Wydawanie zaświadczeń w trybie przepisów podatkowych w zakresie zadań realizowanych przez Referat Realizacji Podatków i Opłat. 

Tel. bezpośredni: 22 70 89 230  
e-mail: sylwia.osinska@lesznowola.pl; podatki@lesznowola.pl Główny Specjalista mgr Anna Bronisz, pokój nr 15


Dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych,
w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej.  

Wydawanie zaświadczeń w trybie przepisów podatkowych w zakresie zadań realizowanych przez Referat Realizacji Podatków i Opłat.

Tel. bezpośredni: 22 70 89 142  


e-mail: anna.bronisz@lesznowola.pl; podatki@lesznowola.pl Główny Specjalista mgr Krystian Paprocki, pokój nr 15

Dokonywanie wymiaru podatku od środków transportowych od osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

Prowadzenie księgowości podatkowej w zakresie przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów oraz umorzeń w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym od osób fizycznych dla miejscowości: Garbatka, Jastrzębiec, Nowa Wola, Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Stefanowo, Wilcza Góra, Wola Mrokowska, Warszawianka, Zamienie, Marysin, Mroków, Władysławów, Wólka Kosowska.

Rozliczanie inkasentów (sołtysów) z tytułu wpłat należności podatkowych z ww. miejscowości.

Wydawanie zaświadczeń w trybie przepisów podatkowych w zakresie zadań realizowanych przez Referat Realizacji Podatków i Opłat. 

Tel. bezpośredni: 22 70 89 141

e-mail: krystian.paprocki@lesznowola.pl; podatki@lesznowola.pl

  


Inspektor Mariola Bogacka, pokój 1 A (poziom -1)

Sprawdzanie prawidłowości podstawy prawnej opodatkowania podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

Tel. bezpośredni: 22 70 89 139
e-mail: podatki@lesznowola.plREFERAT REALIZACJI PODATKÓW I OPŁAT1. Referat Realizacji Podatków i Opłat podlega bezpośrednio Skarbnikowi.

2. Do zakresu działania Referatu Realizacji Podatków i Opłat, w szczególności należy:

1) prowadzenie ewidencji podatkowej podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej;

2) dokonywanie wymiaru podatków lokalnych w tym przypisów i odpisów należności podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym od osób fizycznych;

3) egzekwowanie składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach od osób fizycznych, podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego;

4) ustalanie i korygowanie (w przypadku zmiany podstawy) w drodze decyzji podatkowej podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla podatników;

5) weryfikacja oraz dokonywanie czynności sprawdzających deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz podatek od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej;

6) egzekwowanie obowiązku składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz podatek od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej;

7) prowadzenie postępowań podatkowych i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie określenia zobowiązań podatkowych
w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej;

8) prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej;

9) prowadzenie księgowości podatkowej w zakresie przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów oraz umorzeń w podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej;

10) naliczanie odsetek i kosztów od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym, podatku od środków transportowych od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej;

11) wydawanie postanowień o przerachowaniu wpłat na odsetki i koszty w przypadku nieterminowych wpłat podatników w podatkach od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym, podatku od środków transportowych od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej;

12) wydawanie zaświadczeń w trybie przepisów podatkowych w zakresie zadań realizowanych przez referat;

13) sporządzanie kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań oraz zestawień dotyczących rozliczeń podatkowych na stanowisku pracy (zestawienia, sprawozdania, noty księgowe itp.);

14) prowadzenie postępowań w sprawie udzielania ulg w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od środków transportowych dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych;

15) przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o udzielenie ulg w spłacie podatków stanowiących dochód gminy, a pobieranych przez Urzędy Skarbowe;

16) informowanie i udzielania odpowiedzi na wnioski i odwołania w zakresie prowadzenia księgowości podatkowej na stanowisku pracy;

17) bieżąca obsługa interesantów w zakresie księgowości podatkowej, podatków i opłat lokalnych;

18) przygotowywanie danych i opracowywanie projektów aktów prawnych rady, dotyczących podatków i opłat lokalnych;

19) współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową w Warszawie;

20) współpraca z Urzędami Skarbowymi, KRUS, ZUS, z sołtysami oraz referatami w Urzędzie;

21) przygotowywanie i przekazywanie do właściwej komórki organizacyjnej, wykazów osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.


Wniosek o zwrot opłaty skarbowej

2021-02-22

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola Referat Realizacji Podatków i Opłat Parter pok. Nr 15 tel. bezpośredni 22 708 91 42 poniedziałek 930 - 1730 wtorek – piątek 800 - 1600 Przypominamy o obowiązku telefonicznego umawianiu wizyty.                 ...

Czytaj więcej