Kierownik: Irmina Świtek

Pokój nr: 6

Tel. wew. 108, 112

Telefon bezpośredni: /22/ 70 89 108

Telefon komórkowy: 500 108 435

e-mail: irmina.switek@lesznowola.pl; kontrola@lesznowola.pl

Pracownicy:

 • Marta Bazga - Podinspektor

Telefon bezpośredni: /22/ 70 89 112

e-mail: marta.bazga@lesznowola.pl

 • Weronika Wysocka - Inspektor

Telefon bezpośredni: /22/ 70 89 112

e-mail: weronika.wysocka@lesznowola.pl


REFERAT KONTROLI PODATKOWEJ I EGZEKUCJI
ZADANIA I KOMPETENCJE

 • Prowadzenie kontroli podatkowej na terenie Gminy Lesznowola w zakresie stosowania zasady powszechności opodatkowania
 • Kontrola prawidłowości zgłoszenia do opodatkowania gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Kontrola zgodności ze stanem faktycznym deklaracji i informacji składanych przez podatników, na których ciąży obowiązek podatkowy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych
 • Kontrola podatników przed podjęciem decyzji w sprawie ulgi podatkowej, na wniosek kierownika Referatu Realizacji Podatków i Opłat
 • Wykonywanie czynności egzekucyjnych mających na celu zastosowanie środków egzekucyjnych, określonych przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.) między innymi wystawianie upomnień, wystawianie tytułów wykonawczych
 • Prowadzenie tzw. „miękkiej egzekucji” zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Badanie dopuszczalności egzekucji administracyjnej
 • Dokonywanie zabezpieczeń należności podatkowych z tytułu zaległości w podatkach
 • Opracowywanie wniosków o dokonanie wpisu do hipoteki przymusowej i przesyłanie ich do właściwego Sądu Rejonowego
 • Wydawanie zaświadczeń o uwolnieniu z długu hipotecznego
 • Współpraca z Urzędami Skarbowymi oraz innymi organami i instytucjami w zakresie prowadzonych postępowań
 • Prowadzenie spraw dotyczących postępowań spadkowych.