Kierownik: Leszek Zaborowski

Pokój nr: 19

Tel wew.: 129

Tel. bezpośredni: 22 708 91 29


REFERAT KOMUNALNYCH ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH - ZADANIA I KOMPETENCJE


  • Opracowanie projektu zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
  • Opracowanie projektów umów najmu lokali użytkowych mieszkalnych i niemieszkalnych będących w zasobie komunalnym gminy.
  • Ustalanie propozycji stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej i mieszkalnej lokalu.
  • Podejmowanie czynności mających na celu zapewnienie przestrzegania przez lokatorów porządku domowego.
  • Zarządzanie budynkami stanowiącymi własność gminy oraz prowadzenie książek obiektów gminnych.
  • Podejmowanie czynności związanych z wypowiedzeniem najmu oraz opróżnieniem lokalu.
  • Podejmowanie czynności w sprawach wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność gminy na okres 3 lat.
  • Przygotowywanie materiałów do przetargów wg kompetencji.
  • Przygotowywanie uchwał z zakresu zadań realizowanych w referacie.
  • Podpisywanie pod względem merytorycznym dowodów księgowych dotyczących spraw referatu.