Siedziba Referatu mieści się w Mysiadle na ul. Osiedlowej 2 B.

Tel. 512 582 128; 513 525 302

Kierownik: Andrzej Wiatrak


REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ1. Referat Gospodarki Komunalnej podlega bezpośrednio Zastępcy Wójta.

2. Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej, w szczególności należy:

1) sporządzanie umów najmu lokali użytkowych i mieszkalnych będących w zasobie komunalnym Gminy;

2) proponowanie stawki czynszu za 1 m2 powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych;

3) przygotowywanie zarządzeń Wójta w sprawach stawki czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego;

4) podejmowanie czynności:

 • w sprawach najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy;
 • mających na celu zapewnienie przestrzegania przez lokatorów porządku domowego;
 • związanych z rozwiązaniem umów najmu oraz opróżnieniem lokalu;

5) zarządzanie budynkami stanowiącymi własność Gminy oraz prowadzenie dla nich książek obiektów budowlanych;

6) prowadzenie przeglądów technicznych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dokonywanie okresowych kontroli stanu nieruchomości gminnych;

7) przeprowadzanie remontów lokali;

8) nadzór nad wykonywanymi pracami w budynkach gminnych;

9) przygotowywanie:

 • materiałów do przetargów wg kompetencji;
 • umów i rozliczanie ich z dostawcami mediów komunalnych (energia elektryczna, gaz, woda, ścieki);
 • dokumentów i organizowanie robót remontowych w budynkach komunalnych gminy,  planowanie kosztów i ich wydatkowanie zgodnie z planem;

10) sporządzanie pozostałych umów dotyczących nieruchomości gminnych i nadzór nad ich realizacją;

11) nadzór nad służbami dozoru w zakresie zapewnienia właściwej ochrony i opieki nad nieruchomościami gminnymi w Mysiadle;

12) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem gminnych terenów zielonych, w tym w pasach drogowych dróg gminnych,
a w szczególności:

 • monitorowanie stanu roślinności;
 • planowanie zadań pielęgnacyjnych i korekcyjnych, nasadzeń, wycinek, koszenia trawników itp.;
 • nadzór nad realizacją zawartych umów z podmiotami zewnętrznymi;
 • realizacja zadań przy wykorzystaniu zasobów własnych gminy;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką terenami zielonymi;

13) prowadzenie spraw związanych z odbiorem padłych zwierząt dzikich i domowych z dróg gminnych i terenów gminnych; 

14) współpraca z jednostkami służb państwowych i innych w zakresie zabezpieczenia terenów gminnych przed niepożądanymi działaniami osób trzecich i przeciwdziałania degradacji mienia gminnego;

15) współpraca z organizacjami społecznymi oraz innymi instytucjami i osobami w zakresie związanym z mieniem gminnym;

16) angażowanie umów oraz sprawdzanie i podpisywanie pod względem merytorycznym dowodów księgowych dotyczących spraw referatu;

17) sporządzanie sprawozdań rocznych i innych zgodnie z obowiązującymi przepisami dla GUS i pozostałych instytucji;

18) sporządzanie rocznych planów gospodarczo-finansowych i składanie ich w Referacie Realizacji Budżetu;

19) przygotowanie projektów umów cywilnoprawnych z zakresu działań Referatu oraz angażowanie środków finansowych dotyczących przedmiotowych umów;

20) prowadzenie spraw związanych z przyjęciem i rozliczaniem skazanych prawomocnym wyrokiem, skierowanych przez Sąd do prac społecznie użytecznych oraz osób skierowanych przez Urząd Pracy do prac społecznie użytecznych.