Podstawa prawna:

  • ustawa z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1399 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane:

  • osobiście w Urzędzie Gminy Lesznowola:
  • Kancelarii, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola,
  • Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi, ul. Przyszłości 8, Łazy,
  • pocztą - listem poleconym do Wójta Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynka podawczą systemu teleinformatycznego

Wymagane dokumenty:
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.


Termin i sposób załatwienia:
Wprowadzenie danych z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, następuje niezwłocznie.
Po złożeniu pierwszej deklaracji Urząd Gminy Lesznowola przesyła przypomnienie zadeklarowanej miesięcznej kwoty opłaty za odbiór i za gospodarowanie odpadów komunalnych oraz indywidualny nr konta na który należy wpłacać opłatę.

Opłaty:
Wprowadzenie pierwszej deklaracji, zmiany deklaracji i korekty deklaracji jest wolne od opłat.

Dodatkowe informacje:
Przez właściciela nieruchomości – rozumie się właściciela a także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;
Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w decyzji o określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty. Po doręczeniu decyzji, złożenie deklaracji nie jest dopuszczalne, jeżeli nie następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty, w tym stawki opłaty.
Właściciel nieruchomości wobec którego została wydana decyzja, w przypadku zmiany danych jest obowiązany do złożenia deklaracji, dotyczy to również przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dokumenty uzupełniające – rachunki potwierdzające zużycie wody na danej nieruchomości
w przypadku nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.


Deklaracje do pobrania (proszę kliknąć na link poniżej):

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi