Łazy 05-552

ul. Przyszłości 8

Telefon: 22 700 01 01

nr wew.

Kierownik

Lech

Kilanowski


104

Inspektor

Karol

Sokołowski

reklamacje, decyzje o wysokości opłaty

102

Inspektor

Joanna

Wieczorek

deklaracje

103

Podinspektor

Magdalena

Lesing

deklaracje, decyzje o wysokości opłaty

103

Inspektor

Łukasz

Gąsiorowski

działania w terenie, decyzje o wysokości opłaty

109

Inspektor

Renata

Dziubak-Wysokińska

księgowość

108

Inspektor

Katarzyna

Jankowska

księgowość

106

Inspektor

Joanna

Kaczmarek

księgowość

107

Inspektor

Agnieszka

Sitowska

decyzje o wysokości opłaty

101

Inspektor

Mariusz

Uljasz

rejestr działalności regulowanej, sprawozdania, konkursy ekologiczne

105

Poniedziałek: 9:30 – 17:30, wtorek – piątek: 8:00 – 16:00

email do referatu: rok@lesznowola.pl 


ZADANIA I KOMPETENCJE REFERATU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

 • Prowadzenie gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
 • Nadzór nad przedsiębiorstwem, który w drodze przetargu jest odbiorcą odpadów komunalnych od nieruchomości objętych systemem, w zakresie:

- spełniania wymagań określonych w obowiązujących przepisach,
- terminowe wywiązywanie się z przyjętego harmonogramu odbioru odpadów
komunalnych,
- ocena jakości realizacji zleconej usługi odbioru, transportu, zbierania, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- rozliczenie za zrealizowaną usługę, odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych od mieszkańców

 • Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji podmiotów objętych systemem,
 • Prowadzenie spraw dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
 • Podejmowanie działań w celu objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy, zobowiązanych do wnoszenia opłat, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
 • Opracowywanie projektów uchwał, programów, planów, strategii, regulaminów w zakresie zadań referatu,
 • Koordynowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmującej frakcje zgodnie z obowiązującym Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Lesznowola, w tym tworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów,
 • Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.
 • Przyjmowanie i weryfikacja składanych przez przedsiębiorców sprawozdań oraz sporządzenie do Marszałka Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 • Podejmowanie działań w celu zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła; ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania; recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
 • Dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi.
 • Prowadzenie Rejestru działalności regulowanej.
 • Prowadzenie obsługi księgowej systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
 • Prowadzenie egzekucji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Publikowanie danych należących do zadań komórki z zakresu informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • Przygotowywanie materiałów konkursowych w zakresie recyklingu i przetwarzania odpadów .Aktualne podstawy prawne dotyczące odpadów komunalnych.