Łazy 05-552

ul. Przyszłości 8

telefon: 22 700 01 01

nr wew.

Kierownik:

Lech Kilanowski

104


reklamacje

102


deklaracje

103


decyzje o wysokości opłaty

101


księgowość

106, 107, 108


rejestr działalności regulowanej, sprawozdania

105

email:

rok@lesznowola.plREFERAT GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
- ZADANIA I KOMPETENCJE

Prowadzenie gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, spełniającego wymagania określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Zorganizowanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych przez część roku.

 • Podejmowanie działań celu objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy, zobowiązanych do wnoszenia opłat, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia przetargu (SIWZ) w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych w celu udzielenia zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, albo zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie tych odpadów.
 • Przygotowanie i opracowanie projektów uchwał, zarządzeń, programów, planów, strategii i regulaminów.
 • Nadzór nad przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu, który jest odbiorcą odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem, w zakresie:

spełniania wymagań określonych w obowiązujących przepisach;


terminowego wywiązywania się z przyjętego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych;


oceny jakości realizacji zleconej usługi odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;


właściwego sposobu zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych, w tym przekazania selektywnie zebranych odpadów do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania;


zagospodarowania odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, natomiast zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;


rozliczenia za zrealizowaną usługę, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;


sprawozdawczości bieżącej i okresowej wynikającej z przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz zapisów umowy;

 • Prowadzenie i aktualizowanie bazy ewidencji właścicieli nieruchomości i podmiotów objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
 • Prowadzenie pełnej obsługi księgowej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
 • Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 • Podejmowanie działań w celu zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła; oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania; recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
 • Koordynowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmującej frakcje zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów i Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Lesznowola.
 • Przygotowywanie materiałów konkursowych w zakresie selektywnego zbierania odpadów, recyklingu i przetwarzania odpadów, w tym we współpracy z WFOŚiGW;
 • Prowadzenie sprawozdawczości, w tym:

przyjmowanie i weryfikacja miesięcznych i półrocznych sprawozdań podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i podmiotu prowadzącego PSZOK;


przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań półrocznych, składanych przez przedsiębiorców posiadających wpis do Rejestru Działalności Regulowanej;


sporządzenie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi do Marszałka Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska;


przygotowywanie sprawozdań dla innych podmiotów jak GUS itp.

 • Prowadzenie i bieżąca aktualizacja Rejestru Działalności Regulowanej.
 • Prowadzenie okresowych kontroli podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej pod kątem wyposażenia bazy sprzętowo magazynowej w oparciu m.in. o ustawę Prawo Przedsiębiorców.
 • Opracowanie i publikacja na stronie Urzędu Gminy corocznej analizy stanu gospodarki odpadami;
 • Publikowanie danych należących do zadań referatu z zakresu informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • Przygotowanie materiałów z zakresu działalności referatu do publikacji w Biuletynie Informacyjnym Lesznowola.
 • Udzielanie informacji publicznej w trybie i zakresie określonym ustawą z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej.


pliki do pobrania

Aktualne podstawy prawne dotyczące odpadów komunalnych.