Łazy ul. Przyszłości 8;


Poniedziałek: 9:30 – 17:30, wtorek – piątek: 8:00 – 16:00

telefon: 22-700-01-01

Kierownik:  Lech Kilanowski - wew. 104

Inspektor:  Karol Sokołowski - reklamacje, informacje; wew. 102

Podinspektor:  Joanna Wieczorek - deklaracje; wew. 103

Inspektor:  Katarzyna Jankowska - księgowość, deklaracje; wew. 106

Inspektor:  Renata Dziubak-Wysokińska - księgowość, deklaracje; wew. 108

Inspektor:  Joanna Kaczmarek - księgowość, deklaracje; wew. 107

Inspektor:  Mariusz Uljasz –rejestr działalności regulowanej, sprawozdania, konkursy ekologiczne; wew. 105

Podinspektor:  Łukasz Gąsiorowski - działania w terenie; wew. 109

Inspektor:  Agnieszka Sitowska - deklaracje; wew. 101


adres email do referatu: rok@lesznowola.pl 


ZADANIA I KOMPETENCJE REFERATU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

 • Prowadzenie gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
 • Nadzór nad przedsiębiorstwem, który w drodze przetargu jest odbiorcą odpadów komunalnych od nieruchomości objętych systemem, w zakresie:

- spełniania wymagań określonych w obowiązujących przepisach,
- terminowe wywiązywanie się z przyjętego harmonogramu odbioru odpadów
komunalnych,
- ocena jakości realizacji zleconej usługi odbioru, transportu, zbierania, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- rozliczenie za zrealizowaną usługę, odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych od mieszkańców

 • Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji podmiotów objętych systemem,
 • Prowadzenie spraw dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
 • Podejmowanie działań w celu objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy, zobowiązanych do wnoszenia opłat, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
 • Opracowywanie projektów uchwał, programów, planów, strategii, regulaminów w zakresie zadań referatu,
 • Koordynowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmującej frakcje zgodnie z obowiązującym Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Lesznowola, w tym tworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów,
 • Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.
 • Przyjmowanie i weryfikacja składanych przez przedsiębiorców sprawozdań oraz sporządzenie do Marszałka Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 • Podejmowanie działań w celu zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła; ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania; recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
 • Dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi.
 • Prowadzenie Rejestru działalności regulowanej.
 • Prowadzenie obsługi księgowej systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
 • Prowadzenie egzekucji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Publikowanie danych należących do zadań komórki z zakresu informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • Przygotowywanie materiałów konkursowych w zakresie recyklingu i przetwarzania odpadów .Aktualne podstawy prawne dotyczące odpadów komunalnych.