Kierownik: Maria Przygodzka

Pokój nr: 105

Tel. wew.: 145, 107

Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 145; /22/ 70 89 207

REFERAT DRÓG I MOSTÓW - ZADANIA I KOMPETENCJE

 • Nadzorowanie utrzymania czystości dróg, ulic i placów na terenie gminy.
 • Prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem dróg gminnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Przygotowywanie propozycji modernizacji i utrzymania dróg.
 • Prowadzenie i nadzorowanie przeprowadzanych remontów dróg gminnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z oznakowaniem i oświetleniem dróg.
 • Współdziałanie z Lesznowolskim Przedsiębiorstwem Komunalnym, Rejonowym Zakładem Energetycznym i Telekomunikacją Polska S.A. w utrzymaniu i modernizacji obiektów komunalnych.
 • Zlecanie zimowego utrzymania dróg gminnych i ciągów pieszych przyległych do działek gminnych.
 • Wydawanie zezwoleń na umieszczenie reklam w pasach drogowych dróg gminnych.
 • Wydawanie zezwoleń na umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.
 • Umieszczanie i utrzymanie tabliczek z nazwami ulic i placów.
 • Prowadzenie wykazu dróg gminnych.
 • Prowadzenie wykazu stanu dróg gminnych dla każdej drogi osobno.
 • Wydawanie zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym dróg gminnych.
 • Współpraca z zarządcami dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych.
 • Prowadzenie spraw z zakresu komunikacji publicznej.
 • Przygotowywanie uchwał z zakresu zadań realizowanych w referacie.
 • Podpisywanie pod względem merytorycznym dowodów księgowych dotyczących spraw referatu.