Kierownik: Maria Przygodzka

Pokój nr: 105

Tel. wew.: 145, 107

Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 145; /22/ 70 89 207

REFERAT BUDOWY, UTRZYMANIA DRÓG ORAZ ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH - ZADANIA I KOMPETENCJE

 • Nadzorowanie utrzymania czystości dróg, ulic i placów na terenie gminy.
 • Prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem dróg gminnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Przygotowywanie propozycji modernizacji i utrzymania dróg.
 • Prowadzenie i nadzorowanie przeprowadzanych remontów dróg gminnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z oznakowaniem i oświetleniem dróg.
 • Współdziałanie z Lesznowolskim Przedsiębiorstwem Komunalnym, Rejonowym Zakładem Energetycznym i Telekomunikacją Polska S.A. w utrzymaniu i modernizacji obiektów komunalnych.
 • Zlecanie zimowego utrzymania dróg gminnych i ciągów pieszych przyległych do działek gminnych.
 • Wydawanie zezwoleń na umieszczenie reklam w pasach drogowych dróg gminnych.
 • Wydawanie zezwoleń na umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.
 • Umieszczanie i utrzymanie tabliczek z nazwami ulic i placów.
 • Prowadzenie wykazu dróg gminnych.
 • Prowadzenie wykazu stanu dróg gminnych dla każdej drogi osobno.
 • Wydawanie zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym dróg gminnych.
 • Współpraca z zarządcami dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych.
 • Prowadzenie spraw z zakresu komunikacji publicznej.
 • Opracowanie projektu zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 • Opracowanie projektów umów najmu lokali użytkowych mieszkalnych i niemieszkalnych będących w zasobie komunalnym gminy.
 • Ustalanie propozycji stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej i mieszkalnej lokalu.
 • Podejmowanie czynności mających na celu zapewnienie przestrzegania przez lokatorów porządku domowego.
 • Zarządzanie budynkami stanowiącymi własność gminy oraz prowadzenie książek obiektów gminnych.
 • Podejmowanie czynności związanych z wypowiedzeniem najmu oraz opróżnieniem lokalu.
 • Podejmowanie czynności w sprawach wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność gminy na okres 3 lat.
 • Przygotowywanie materiałów do przetargów wg kompetencji.
 • Przygotowywanie uchwał z zakresu zadań realizowanych w referacie.
 • Podpisywanie pod względem merytorycznym dowodów księgowych dotyczących spraw referatu.