Pokój nr: 105

Tel. wew.: 145, 207

Tel. bezpośredni: /22/ 70 89 145; /22/ 70 89 207


Kierownik: Maria Przygodzka  REFERAT DRÓG I MOSTÓW 1. Referat Dróg i Mostów podlega bezpośrednio Zastępcy Wójta.

2. Do zadań Referatu Dróg i Mostów, w szczególności należy:

1) nadzorowanie utrzymania czystości dróg, ulic i placów na terenie Gminy;

2) prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem dróg gminnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) przygotowanie propozycji modernizacji i utrzymania dróg;

4) nadzorowanie i prowadzenie: 

  • remontów dróg gminnych;
  • spraw związanych z oznakowaniem dróg gminnych;
  • spraw związanych z oświetleniem dróg;

5) nadzorowanie zimowego utrzymania dróg gminnych i ciągów pieszych;

6) przygotowanie i wydawania zezwoleń na:

  • umieszczanie reklam w pasach drogowych dróg gminnych;
  • lokalizację urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi ;
  • umieszczanie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi;
  • prowadzenie robót w pasie drogowym dróg gminnych;
  • przygotowanie i wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego wynikające z awarii urządzeń;

7) prowadzenie spraw z zakresu komunikacji publicznej;

8) wydawanie decyzji w zakresie lokalizacji zjazdów na drogach gminnych;

9) wydawanie opinii w zakresie lokalizacji zjazdów na drogach gminnych;

10) wydawanie oświadczeń o dostępności dróg prywatnych do dróg publicznych; 

11) umieszczanie i utrzymanie tabliczek z nazwami ulic i placów;

12) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;

13) uzgadnianie projektów w zakresie lokalizacji urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg;

14) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;

15) współpraca z zarządcami dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych;

16) współpraca z innymi jednostkami w sytuacjach kryzysowych;

17) prowadzenie spraw związanych z usunięciem pojazdów z dróg gminnych; 

18) prowadzenie spraw zgłoszonych drogą internetową poprzez portal naprawmyto.pl;

19) przygotowywanie materiałów do przetargów według kompetencji;

20) sporządzanie i podpisywanie pod względem merytorycznym faktur i rachunków z zakresu wykonywanych zadań.