Zastępca Skarbnika Gminy: Beata Kuć
Kierownik: Marta Sulimowicz

Pokój nr: 17

Tel. wew.: 216,226, 

Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 216; /22/ 70 89 226

REFERAT REALIZACJI BUDŻETU - ZADANIA I KOMPETENCJE

 • Sporządzanie projektu budżetu Gminy.
 • Bieżące realizowanie budżetu gminy oraz informowanie Skarbnika Gminy o przebiegu tej realizacji.
 • Prowadzenie ewidencji wartościowej mienia gminy oraz jego ubezpieczenia.
 • Organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji niezbędnej dla rachunkowości.
 • Współdziałanie z organizacjami finansowymi, bankami i urzędami administracji rządowej w zakresie realizacji dochodów / dotacje, subwencje, pożyczki , kredyty/.
 • Rozliczanie inwentaryzacji.
 • Sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej.
 • Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków budżetowych .
 • Sporządzanie projektów zarządzeń Wójta, wnioskowanie projektów uchwał Rady Gminy wg kompetencji.
 • Realizacja funduszu ochrony środowiska, świadczeń socjalnych i innych.
 • Prowadzenie gospodarki kasowej Urzędu i sporządzanie raportów kasowych.
 • Prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów, ewidencji podatku należnego VAT, sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych VAT i wystawianie faktur.
 • Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu.
 • Sporządzanie list płac, prowadzenie kart wynagrodzeń.
 • Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS , PZU.
 • Rozliczanie umów - zleceń.
 • Prowadzenie i zabezpieczanie dokumentacji płacowej celem rozliczeń emerytalnych i rentowych.
 • Naliczanie i rozliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich.
 • Kontrola rozliczeń rad sołeckich.
 • Sporządzanie umów na dotacje z niepublicznymi szkołami i przedszkolami oraz ich rozliczanie.
 • Ewidencja i rozliczanie dochodów niepodatkowych.
 • Ewidencja druków ścisłego zarachowania.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Małgorzata Wiśniakowska

Pokój nr 3

Tel. wew. 144, 

Tel. bezpośredni: /22/ 70 89 144

   ZADANIA I KOMPETENCJE

 • Prowadzenie wykazu organizacji pożytku publicznego działających na terenie Gminy Lesznowola.
 • Prowadzenie aktywnej polityki w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 • Przygotowywanie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 • Przygotowywanie we współpracy z gminnymi jednostkami organizacyjnymi zgodnie z przepisami prawa konkursów na wykonywanie zadań publicznych.
 • Realizacja zadań publicznych zgodnie z przyjętym rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi i ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 • Sporządzanie sprawozdań ze współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi.
 • Bieżąca współpraca z jednostkami o podobnym charakterze w innych instytucjach.
 • Opracowywanie propozycji planów budżetowych w zakresie działania.
 • Wprowadzanie danych z zakresu informacji publicznej do BIP.
 • Przekazywanie informacji właściwemu ministrowi ds. administracji publicznej, informacji o adresie URL utworzonej strony BIP, liczbie odwiedzin przedmiotowej strony, zmianach w treści zamieszczonych informacji na stronie BIP urzędu (nie później niż w ciągu 24 godzin od wprowadzenia tych zmian).
 • Prowadzenie dziennika zmian treści informacji publicznych udostępnianych w BIP- oraz prób dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione.
 • Aktualizacja informacji publicznej na stronie Internetu Urzędu Gminy Lesznowola.