Pokój nr: 2

Tel. wew.: 123, 132

Tel. bezpośredni: /22/ 70 89 123; /22/ 70 89 132 


Kierownik: Joanna Żurkowska-BetaREFERAT PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI1. Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji podlega bezpośrednio Zastępcy Wójta.

2. Do zadań Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji, w szczególności należy:

1) opracowywanie planów realizacji inwestycji prowadzonych przez Gminę;

2) opracowywanie i przedstawianie Wójtowi rocznych planów inwestycji w zakresie rzeczowym i finansowym;

3) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac przygotowawczych związanych z planowanymi inwestycjami realizowanymi przez Gminę, w tym m.in. :

  • zlecanie opracowania programów i koncepcji;
  • zlecanie opracowania dokumentacji technicznej;
  • zlecanie niezbędnych badań i ekspertyz;
  • sprawdzanie kompletności dokumentacji;

4) przygotowywanie dokumentacji technicznej i założeń wykonawczych do postępowań na wykonanie inwestycji;

5) opracowywanie dokumentacji do wystąpienia o przyznanie dotacji na realizowanie inwestycji w części technicznej wniosku;

6) przygotowywanie zleceń dla inspektora nadzoru inwestorskiego;

7) wprowadzanie wykonawców na teren budowy;

8) uzgadnianie formy współpracy rzeczowo-finansowej z podmiotami zewnętrznymi w zakresie budowy infrastruktury, której realizacja leży w kompetencjach Gminy;

9) przeprowadzanie kontroli właściwego i terminowego wykonywania prac inwestycyjnych;

10) koordynacja inwestorska prowadzonych robót;

11) udział w komisjach odbioru częściowego i końcowego wykonywanych inwestycji;

12) przygotowywanie projektów umów dotyczących współpracy Gminy i firm zewnętrznych (deweloperów);

13) wydawanie warunków technicznych przyłączenia do projektowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;

14) przeprowadzanie rozliczeń rzeczowo-finansowych z wykonanych inwestycji;

15) reprezentowanie Wójta w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Piasecznie oraz reprezentowanie Wójta,
w sprawach dotyczących prowadzonych zadań inwestycyjnych;

16) opracowywanie sprawozdań z wykonanych inwestycji;

17) opracowywanie rocznych sprawozdań wymaganych przedmiotowo przez instytucje wewnętrzne i zewnętrzne Gminy zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

18) opracowywanie dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia badań i ekspertyz;

19) nadzór nad zrealizowaniem przez wykonawców i dostawców obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi;

20) współpraca ze społecznymi komitetami w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków;

21) współpraca ze Skarbnikiem przy sporządzaniu rozliczeń rzeczowo-finansowych z prowadzonych inwestycji;

22) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych inwestycji;

23) analizowanie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych pod względem ich zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie projektu uchwały w sprawie ich zatwierdzenia.