Podstawa prawna:

  • Ustawa kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627)
  • Obwieszczenie Ministerstwa Środowiska z dn. 25 września 2012r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015 (MP z 2014 r poz. 958)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola ul .Gminna 60, 05-506 Lesznowola, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

I piętro, pokój nr 103

tel. 757-93-40 (41,42) wew. 128, 208

Tel. bezpośredni 22 708 92 08, 22 708 91 28

poniedziałek 9 30 – 17 30

wtorek – piątek 8 00 – 16 00

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja.

Wymagane dokumenty:

Wniosek – dostępny w kancelarii urzędu, referacie – pok. nr 103 lub na stronie internetowej urzędu /www.lesznowola.pl/

Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza nieruchomości, tytuł prawny władania nieruchomością, nazwę gatunku drzewa lub krzewu, obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew, wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.

Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewy w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Opłaty:

Podanie – bez opłat

Opłaty za usunięcie drzew - na podstawie w/w rozporządzenia i obwieszczenia

Kasa Urzędu czynna jest w godzinach:

poniedziałek 9 30 – 16 30

wtorek – piątek 8 00 – 15 00


Czas załatwienia sprawy:

Do 30 dni.