Kierownik: Marzena Chmiel

Pokój nr: 103

Tel. wew: 128, 208

Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 128; /22/ 70 89 208

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
ZADANIA I KOMPETENCJE

W zakresie ochrony środowiska:

 • Prowadzenie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 • Udzielenie zezwoleń na prowadzenie przez Przedsiębiorców działalności w zakresie:

- odbioru odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości,
- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • Prowadzenie na terenie gminy selektywnej zbiórki odpadów, nadzór nad działaniami Przedsiębiorcy w tym zakresie.
 • Prowadzenie ewidencji zawartych umów mieszkańców Gminy z Przedsiębiorcami na wywóz odpadów komunalnych stałych i nieczystości ciekłych.
 • Prowadzenie kontroli mieszkańców w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych stałych i opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieruchomości i posiadania dowodów potwierdzających korzystanie z tych usług.
 • Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy
 • Prowadzenie postępowania o usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.
 • Opiniowanie lokalizacji i miejsc składowania odpadów.
 • Obliczanie i odprowadzanie do Urzędu Marszałkowskiego opłat za korzystanie ze środowiska.
 • Współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego podczas szczególnych zagrożeń środowiska i awarii przemysłowych.
 • Prowadzenie ewidencji informacji o środowisku i jego ochronie będących w posiadaniu urzędu oraz wprowadzanie danych do BIP.
 • Prowadzenie postępowania o wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości.
 • Wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie

- terenów zieleni lub drzew i krzewów, prowadzone niewłaściwym
- wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu
- mechanicznego.

 • Przygotowywanie projektów uchwał z zakresu zadań realizowanych w referacie.
 • Współpraca z placówkami oświatowymi, Szkolnymi Kołami Ekologicznymi w zakresie ekologii i ochrony środowiska.
 • Wydawanie zezwoleń na posiadanie psa rasy uznanej z agresywną.
 • Organizowanie ochrony nad bezdomnymi zwierzętami.
 • Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody.
 • Wnioskowanie o wprowadzanie przez Radę Gminy odpowiednich form ochrony przyrody.
 • Ustanowienie ograniczeń co do czasu pracy urządzeń technicznych oraz środków transportu, stwarzających dla środowiska uciążliwości w zakresie hałasu i wibracji.
 • Opiniowanie wniosków dotyczących planów gospodarki odpadami.

W zakresie rolnictwa:

 • Organizowanie konkursów: "Gospodarstwo ekologiczne , bezpieczne dla człowieka i środowiska naturalnego", "Najpiękniejsze Sołectwo" i i.t.p.
 • Organizowanie szkoleń dla Rolników.
 • Współdziałanie z organizacjami zajmującymi się łowiectwem, hodowlą i ochroną zwierzyny.
 • Szacowanie szkód w uprawach polowych spowodowanych klęskami żywiołowymi.
 • Opracowanie sprawozdań dotyczących wielkości i rodzaju upraw na terenie gminy.
 • Współdziałanie z dzierżawcami obwodów łowieckich w opiniowaniu rocznych planów polowań.
 • Przekazywanie rolnikom informacji dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ( PROW ) – fundusze strukturalne dla rolnictwa.
 • Kontrola w zakresie utrzymania w czystości biologicznej działek i gruntów rolnych.
 • Pomoc rolnikom w przygotowywaniu wniosków o dopłaty bezpośrednie.
 • Przygotowywanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
 • Współpraca z WODR w zakresie opracowywania programów oraz projektów wieloletnich i rocznych planów rozwoju rolnictwa, leśnictwa oraz oceny ich oddziaływania.
 • Współpraca w zakresie organizowania działalności związanej z produkcją roślinną.
 • Współpraca z jednostkami zabezpieczającymi rolników w materiał hodowlany oraz ze związkami hodowców.
 • Organizowanie i nadzorowanie czynności związanych z ochroną roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami.
 • Opracowywanie sprawozdań dotyczących rolnictwa.
 • Wzywanie osób do wykonywania czynności związanych z ochroną roślin a w razie niewykonania - zlecanie osobom prawnym lub fizycznym wykonanie tych czynności na koszt użytkownika uprawy.
 • Organizowanie badania gleby na zawartość makroelementów, azotynów i azotanów.
 • Wydawanie zaświadczeń o pracy w rolnictwie na podstawie zeznań świadków.
 • Prowadzenie kontroli upraw maku (na mocy ustawy).
 • Podawanie do publicznej wiadomości zarządzeń lekarza weterynarii o umiejscowieniu i zwalczaniu chorób zakaźnych (na mocy ustawy).
 • Przeprowadzanie kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.
 • Kontrolowanie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, od ognia i innych zdarzeń losowych.
 • Postępowanie administracyjne w sprawach o podwyższanie terenu.
 • Przeprowadzanie procedur wyłączania gruntów z produkcji leśnej.
 • Wydawanie opinii dotyczących gospodarki humusem.
 • Podpisywanie pod względem merytorycznym dowodów księgowych dotyczących wszystkich spraw referatu.

Obowiązkowe ubezpieczenia rolników

2017-02-09

Każdy rolnik ma obowiązek zawarcia umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. Więcej informacji w załączniku. 

Czytaj więcej