Pokój nr: 103

Tel. wew.: 128, 208

Tel. bezpośredni: /22/ 70 89 128; /22/ 70 89 208


Kierownik: Marzena ChmielREFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
1. Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa podlega bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Wójta.

2. Do zadań Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w szczególności należy:

1) prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a także postępowań z nimi związanymi;

2) prowadzenie ewidencji informacji o środowisku i jego ochronie;

3) prowadzenie bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko (bazy danych OOŚ);

4) udzielenie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych;

5) ewidencjonowanie sprawozdań sporządzonych przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych;

6) kontrola nie ruchomości w zakresie posiadania umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieruchomości i posiadania dowodów potwierdzających korzystanie z tych usług;

7) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy;

8) prowadzenie postępowań o usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania;

9) czynności kontrolne w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska;

10) prowadzenie spraw związanych z ochroną powietrza, wody, gleby oraz ograniczeń hałasu na terenie Gminy;

11) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju z wyłączeniem zagadnień dotyczących gospodarki odpadami;

12) opiniowanie projektów prac geologiczno-inżynierskich, hydrologicznych oraz koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie
i wydobywanie kopalin pospolitych;

13) obliczanie i odprowadzanie do Urzędu Marszałkowskiego opłat za korzystanie ze środowiska – Gmina Lesznowola;

14) współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego podczas szczególnych zagrożeń środowiska i awarii przemysłowych;

15) weryfikacja zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew, prowadzenie postępowań o wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew;

16) prowadzenie postępowań o wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia, usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości, zniszczenie drzewa lub krzewu, uszkodzenie drzewa spowodowane prac w obrębie korony drzewa;

17) przygotowywanie projektów uchwał z zakresu zadań realizowanych w referacie;

18) współpraca z placówkami oświatowymi, Szkolnymi Kołami Ekologicznymi, Stowarzyszeniami w zakresie ekologii, ochrony środowiska i zasad zrównoważonego rozwoju;

19) wydawanie zezwoleń na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną;

20) opiniowanie wniosków dot. posiadania, hodowania lub utrzymania chartów rasowych przez mieszkańców;

21) realizacja zadań z zakresu ochrony zwierząt oraz zapobiegania i zwalczania bezdomności zwierząt na terenie Gminy;

22) wnioskowanie o wprowadzanie przez radę określonych form ochrony przyrody;

23) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zakłócenia stosunków wodnych na nieruchomościach;

24) przygotowanie oraz nadzór nad realizacją Gminnego Programu Ochrony Środowiska;

25) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat za usługi wodne zgodnie z przepisami prawa;

26) prowadzenie spraw związanych z przyznaniem dotacji na poprawę jakości powietrza i otaczającego środowiska;

27) przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego z realizacji Programu Ochrony Powietrza dla Mazowsza;

28) przygotowywanie konkursów: "Gospodarstwo ekologiczne, bezpieczne dla człowieka i środowiska naturalnego", "Najpiękniejsze Sołectwo" itp.;

29) przygotowywanie szkoleń, pokazów i konkursów dla rolników;

30) współdziałanie z organizacjami zajmującymi się łowiectwem, hodowlą i ochroną zwierzyny;

31) szacowanie szkód w uprawach polowych spowodowanych klęskami żywiołowymi;

32) opracowanie sprawozdań dotyczących wielkości i rodzaju upraw na terenie Gminy;

33) przekazywanie rolnikom informacji dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – fundusze strukturalne dla rolnictwa;

34) kontrola w zakresie utrzymania w czystości biologicznej działek i gruntów rolnych;

35) współpraca z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w zakresie opracowywania programów oraz projektów wieloletnich
i rocznych planów rozwoju rolnictwa, leśnictwa oraz oceny ich oddziaływania;

36) organizowanie i nadzorowanie czynności związanych z ochroną roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami;

37) opracowywanie sprawozdań dotyczących rolnictwa;

38) współpraca w zakresie badania gleby na zawartość makroelementów, azotynów i azotanów;

39) poświadczanie okresów pracy w rolnictwie na podstawie zeznań świadków;

40) prowadzenie kontroli upraw maku;

41) podawanie do publicznej wiadomości zarządzeń lekarza weterynarii o umiejscowieniu i zwalczaniu chorób zakaźnych (na mocy ustawy);

42) kontrola i nadzór nad wykonywaniem obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego;

43) prowadzenie spraw z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

44) kontrolowanie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, od ognia
i innych zdarzeń losowych;

45) wydawanie opinii dotyczących gospodarki humusem;

46) sprawdzenie pod względem merytorycznym dowodów księgowych dotyczących spraw prowadzonych w referacie.

Obowiązkowe ubezpieczenia rolników

2017-02-09

Każdy rolnik ma obowiązek zawarcia umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. Więcej informacji w załączniku. 

Czytaj więcej