Gmina Lesznowola

Geodezja i Gospodarka Nieruchomościami

Pokój nr: 21

Tel. wew.: 119, 197

Tel. bezpośredni: /22/ 70 89 119; /22/ 70 89 197

e-mail: geodezja@lesznowola.pl


Kierownik: Grażyna Brzozowska
tel. Kont. (22) 708-91 -27


Pokój nr: 19

tel. kont. (22) 708-91-18 ( wydawanie zawiadomień i zaświadczeń o ustaleniu numeru porządkowego)REFERAT GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI1. Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami podlega bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Wójta.

2. Do zadań Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, w szczególności należy:

1) tworzenie zasobów nieruchomości gminnych niezbędnych do wykonywania zadań własnych Gminy, prowadzenie ewidencji nieruchomości gminnych oraz sporządzanie planów wykorzystania zasobu gminnego zgodnie z przepisami prawa;

2) wykonywanie czynności związanych ze sprzedażą, oddaniem w użytkowanie wieczyste, aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego, oddaniem w trwały zarząd, zamianą, użyczeniem, dzierżawą, użytkowaniem, darowizną, wnoszeniem jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek oraz obciążaniem ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości stanowiących własność gminy zgodnie z przepisami prawa;

3) przygotowywanie projektów uchwał Rady lub zarządzeń Wójta , dotyczących nabycia, sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, zamiany, użyczenia, dzierżawy, użytkowania, darowizny, aportów, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości stanowiących własność gminy oraz w sprawach nadawania nazw drogom gminnymi prywatnym;

4) przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta w sprawach dotyczących niewykonania prawa pierwokupu;

5) prowadzenie postępowań w sprawach o ustalenie odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne Gminne;

6) wykonywanie i nadzorowanie czynności związanych z regulacją stanu prawnego dróg i nieruchomości będących we władaniu Gminy;

7) przygotowanie dokumentacji w sprawach nazewnictwa dróg gminnych i prywatnych;

8) ustalanie numerów porządkowych budynków mieszkalnych oraz innych budynków z urzędu lub na wniosek zainteresowanych, w tym wydawanie zaświadczeń i zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego;

9) opiniowanie dokumentacji dotyczącej rozgraniczenia i podziałów nieruchomości, zatwierdzanie projektów podziału oraz rozgraniczeń nieruchomości;

10) opiniowanie na wniosek sądów projektów podziału nieruchomości, prowadzonych w postępowaniu cywilnym;

11) przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń oraz zawiadomień w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;

12) regulowanie stanu prawnego nieruchomości gminnych oraz zakładanie dla nich ksiąg wieczystych;

13) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków;

14) prowadzenie czynności dotyczących zawarcia umów z rzeczoznawcami majątkowymi w celu zapewnienia wycen nieruchomości oraz z geodetami uprawnionymi w celu dokonywania podziałów i rozgraniczenia nieruchomości; 

15) przekazywanie do referatu odpowiedzialnego za realizację budżetu ostatecznych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości gminnych i nabycia nieruchomości na rzecz Gminy, wykazu mienia gminnego oraz informacji dotyczących przekazania gruntów gminnych w użytkowanie wieczyste lub w trwały zarząd;

16) przekazywanie do referatu właściwego do spraw planowania przestrzennego sporządzonych aktów notarialnych na potrzeby wydania decyzji o ustaleniu wzrostu wartości nieruchomości (decyzja dot. renty planistycznej);

17) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń na posiedzenia komisji merytorycznych i na sesje Rady oraz udział w razie potrzeby w posiedzeniach komisji merytorycznych i w sesji Rady w sprawach z zakresu właściwości referatu;

18) sprawdzanie faktur i podpisywanie pod względem merytorycznym dowodów księgowych dotyczących spraw właściwych dla referatu.