Gmina Lesznowola

Geodezja i Gospodarka Nieruchomościami

Kierownik: Grażyna Brzozowska

Pokój nr: 21

Tel. wew.: 118, 119

Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 118; /22/ 70 89 119

REFERAT GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
ZADANIA I KOMPETENCJE

 • Tworzenie zasobów gruntów gminnych niezbędnych do wykonywania zadań własnych gminy,
 • Wykonywanie czynności związanych ze sprzedażą, oddaniem w użytkowanie wieczyste, zamianą, użyczeniem i dzierżawą nieruchomości stanowiących własność gminy,
 • Prowadzenie postępowań w sprawach o ustalenie odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi gminne,
 • Przygotowanie dokumentacji w sprawach nazewnictwa ulic i placów,
 • Prowadzenie spraw dotyczących oznakowania nieruchomości numerami porządkowymi, w tym wydawanie zaświadczeń o numerze adresowym,
 • Sporządzanie umów dla rzeczoznawców majątkowych w celu wycen nieruchomości i dla geodetów uprawnionych w celu podziałów nieruchomości stanowiących własność gminy,
 • Opiniowanie dokumentacji dotyczącej rozgraniczenia i podziałów nieruchomości,
 • Zatwierdzanie projektów podziału oraz rozgraniczeń nieruchomości,
 • Opiniowanie projektów podziału nieruchomości, prowadzonych w postępowaniu cywilnym,
 • Regulowanie stanu prawnego nieruchomości gminnych oraz zakładanie ksiąg wieczystych,
 • Przekazywanie do Referatu Realizacji Budżetu wykazu mienia gminnego oraz informacji dotyczących przekazania gruntów gminnych w użytkowanie wieczyste,
 • Przygotowywanie projektów uchwał lub zarządzeń, dotyczących nabycia, sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, zamiany, użyczenia i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy oraz w sprawach nadawania nazw drogom gminnym i prywatnym,
 • Przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawach dotyczących niewykonania prawa pierwokupu,
 • Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków.
 • Sporządzanie sprawozdań wymaganych przepisami prawa,
 • Współpraca z pozostałymi referatami.