Podstawa prawna:

  • Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminna 60, 05 – 506 Lesznowola ,Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
parter, pokój nr 21
tel. 22 757-94-19, 22 708 91 19
poniedziałek 9:30- 17:30,
wtorek – piątek 8:00 - 16:00 ,

Sposób załatwiania sprawy:
Wydanie postanowienia opiniującego podział nieruchomości.

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek – druk dostępny w kancelarii urzędu, na stronie internetowej urzędu /www.lesznowola.pl/
  • Aktualny wypis z księgi wieczystej.
  • Wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej.
  • Wypis z ewidencji gruntów i budynków oraz kopia mapy ewidencyjnej
  • Decyzja o warunkach zabudowy w przypadku braku planu miejscowego
  • Zobowiązanie w formie aktu notarialnego, gdy wniosek dotyczy połączenia i ponownego podziału odrębnych nieruchomości
  • W przypadku podziału nieruchomości przez budynek – rzuty poszczególnych kondygnacji z zaznaczonym odcinkiem granicy przez budynek.
  • Wykaz synchronizacyjny jeżeli oznaczenie działek gruntu w ewidencji gruntów jest inne niż w księdze wieczystej.

Opłaty:
Czynności zwolnione z opłaty skarbowej (Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635)

Czas załatwienia sprawy:
14 ÷ 30 dni.