Podstawa prawna:

  • Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminna 60, 05 – 506 Lesznowola ,Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
parter, pokój nr 21
tel. 22 757-94-19, 22 708 91 19
poniedziałek 9:30- 17:30,
wtorek – piątek 8:00 - 16:00

Sposób załatwiania sprawy:
Uchwała Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Ogłoszenie o przetargu
Przeprowadzenie przetargu
Protokół z przetargu
Informacja o wyniku przetargu
Zawarcie umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego

Wymagane dokumenty:

  • Wadium lub pisemna oferta
  • Wypis z księgi wieczystej.
  • Wypis z ewidencji gruntów i budynków.
  • Wypis z planu miejscowego


Opłaty:
Czynność zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dn. 16.11.2006 o opłacie skarbowej.

Czas załatwienia sprawy:
Do 3 miesięcy