Podstawa prawna:

  • Ustawa o ewidencji ludności z dn. 24.09.2010r., poz. 1427, (Dz. U. Nr 27 z późn.zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.10.2011 r w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności

Miejsce załatwiania sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola,
Referat Spraw Obywatelskich i Ewidencyjnych,
I piętro, pokój 106,
tel. 757-93-40 (41, 42), wew. 219
tel. bezpośredni. 22 708 92 219
poniedziałek 9:30 – 17:30
wtorek-piątek 8:00 – 16:00

Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu czasowego powyżej 3 miesięcy”
  • Wniosek – dostępny w kancelarii urzędu, w referacie pokój 106,
  • Paszport osoby meldującej się, aktualna wiza, karta pobytu lub decyzja wojewody

Opłaty:

17,00 zł. na własny wniosek
Czas załatwiania sprawy :
W dniu stawienia się

Inne informacje :

Do dokonania zameldowania konieczna jest obecność właściciela lokalu i cudzoziemca gdy zameldowanie na pobyt ponad trzy miesiące