Łucja Jaworska

Pokój nr 107

Tel. wew: 220

Tel. bezpośredni: /22/ 70 89 220

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ -
ZADANIA I KOMPETENCJE

  • Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej i wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji w oparciu o obowiązujące przepisy.
  • Wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji na wniosek zainteresowanego oraz rezygnacji z prowadzenia działalności.
  • Przyjmowanie pisemnych informacji o zawieszeniu działalności przez podmioty gospodarcze.
  • Udzielanie wszelkich informacji o obowiązujących przepisach prawnych, dotyczących zasad prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Sporządzanie sprawozdań o stanie ewidencji działalności gospodarczej w układzie branżowym / z podziałem na działalność handlową, produkcyjną i usługową/.
  • Przygotowywanie decyzji zezwalających podmiotom gospodarczym na sprzedaż napojów alkoholowych w oparciu o obowiązujące przepisy.
  • Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy określających zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
  • Współpraca z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  • Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego – taksówkę.
  • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zbiórki, zgromadzenia i zabawy publiczne, organizowane na terenie Gminy.