Pokój nr: 114

Tel. wew.: 109; 110

Tel. bezpośredni: /22/ 70 89 109; /22/ 70 89 110


Kierownik: Anna Gawrych


Pracownicy: 

Anna Baron

Telefon bezpośredni: /22/ 70 89 110

Iwonna Góra

Telefon bezpośredni: /22/ 70 89 109BIURO RADY GMINY 1. Biuro Rady Gminy podlega bezpośrednio Sekretarzowi.

2. Do zakresu działania Biura Rady Gminy w szczególności należy:

1) przygotowywanie i obsługa kancelaryjno-biurowa Rady i komisji Rady;

2) przygotowanie sali konferencyjnej na posiedzenia Rady i komisji Rady;

3) opracowywanie materiałów i protokołów z obrad i posiedzeń Rady i komisji Rady;

4) przygotowywanieizabezpieczenieterminowegodoręczeniaradnymmateriałów pod obrady Rady, komisji Rady, konferencji, szkoleń itp., drogą elektroniczną i papierową zgodnie z zapisami statutu;

5) przyjmowanie, ewidencjonowanie oraz przesyłanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, kierowane do Wójta;

6) przekazywanie treści interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi, do właściwych komórek organizacyjnych, celem podania
do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty; 

7) prowadzenie rejestru uchwał Rady i zarządzeń Wójta;

8) opracowywanie, w zakresie ustalonym przez Przewodniczącego Rady Gminy, informacji, ocen i wniosków dla potrzeb Rady i komisji Rady;

9) obsługa narad i konferencji organizowanych przez Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta;

10) kompletowanie projektów uchwał Rady oraz sprawdzenie, czy zostały opracowane zgodnie z zasadami określonymi w §17 regulaminu;

11) udzielanie wszelkiej pomocy radnym w wykonywaniu ich obowiązków;

12) zabezpieczenie terminowej realizacji ustaleń podjętych na sesjach i posiedzeniach komisji Rady;

13) prowadzenie rejestru skarg i wniosków od mieszkańców, wpływających do Przewodniczącego Rady Gminy;

14) przyjmowanie korespondencji kierowanej do rady i Przewodniczącego Rady Gminy;

15) wysyłanie korespondencji Rady;

16) czuwanie nad przestrzeganiem terminów wysyłania uchwał Rady do Wojewody Mazowieckiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie i innych organów;

17) rozliczanie diet radnych i sołtysów;

18) odbieranie i przekazywanie korespondencji dla radnych;

19) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem radnych i sołtysów;

20) sprawdzanie i podpisywanie pod względem merytorycznym dowodów księgowych dotyczących wydatków na rzecz Rady i komisji Rady.