Jan Wysokiński

Pokój nr 5, tel. wew. 302, tel. bezpośredni (22) 708 93 02

e-mail:  jan.wysokinski@lesznowola.plZADANIA SEKRETARZA GMINY

Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, warunki jego działania, a także organizując pracę w urzędzie zajmuje się:

1. kierowaniem pracą podległych mu referatów i pracowników urzędu oraz nadzorowaniem pracy gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie powierzonych kompetencji;
2. dokonywaniem okresowej oceny podległych pracowników;
3. prowadzeniem spraw związanych ze szkoleniami i doskonaleniem zawodowym pracowników;
4. opracowywaniem w porozumieniu z kierownikami referatów zakresu czynności dla poszczególnych stanowisk;
5. nadzorowaniem prowadzenia ewidencji aktów prawnych;
6. organizowaniem obsługi prawnej Rady Gminy i Urzędu;
7. nadzorowaniem realizacji uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta;
8. kontrolą prawidłowego wykonywania przez podległych pracowników zadań wynikających z zakresu czynności;
9. stanem realizacji zadań wynikających z zaleceń pokontrolnych;
10. realizacją planów zaopatrzenia materiałowo-technicznego na cele administracji oraz konserwacją sprzętu i urządzeń biurowych;
11. kontrolą prawidłowej pracy sekretariatu , kancelarii i archiwum Urzędu;
12. obsługą transportową Urzędu Gminy;
13. nadzorowaniem prowadzenia spraw BHP i zabezpieczenia mienia, a ponadto:
- nadzoruje jakość pracy Urzędu Gminy jako Pełnomocnik ds. Jakości,
- inicjuje usprawnienia zwłaszcza w zakresie obsługi interesantów,
- odpowiada za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji,
- współdziała z organami kontroli zewnętrznej,
- zapewnia obsługę techniczno-biurową narad i zebrań organizowanych przez Radę i Wójta,
- sprawuje zarząd administracyjno-gospodarczy nad budynkiem Urzędu,
- planuje kapitalne i bieżące remonty tego obiektu oraz współnadzoruje ich wykonanie,
- przyjmuje ustne oświadczenie ostatniej woli spadkodawcy,
- prowadzi rejestr skarg i wniosków,
- kontroluje dzienniki zmian treści informacji publicznej w BIP-ie.