dot. budowy budynku handlowo – usługowego wraz z parkingami, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i wewnętrzną komunikacją na działkach nr ew. 234/2, 235/2 i 242/19, obręb KPGO Mysiadło, gmina Lesznowola

WÓJT GMINY LESZNOWOLA

05-506 Lesznowola

ul. Gminna 60

Lesznowola, 19 lutego 2020 r.

RSR.6220.3.2020.WD.2


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.), że w dniu 06 lutego 2020 r. na wniosek Castorama Polska Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku handlowo – usługowego wraz z parkingami, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i wewnętrzną komunikacją na działkach nr ew. 234/2, 235/2 i 242/19, obręb KPGO Mysiadło, gmina Lesznowola.

Ze względu na fakt, iż w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 kpa, niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lesznowoli.

Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 103)w godzinach: poniedziałek 9.30 – 17.30, wtorek – piątek 8.00 – 16.00.

Marcin Kania

Zastępca Wójta