Dotyczy: przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mysiadło (teren pomiędzy ulicą Kuropatwy, ulicą Wiejską a ulicą Geodetów). 

WÓJT GMINY LESZNOWOLA

05-506 LESZNOWOLA

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

Lesznowola, dnia 07.02.2017 r.  

RUP.6721.1.16.2016.MP(6)OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mysiadło (teren pomiędzy ulicą Kuropatwy, ulicą Wiejską a ulicą Geodetów)


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 ust.1, w związku z art.46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lesznowola uchwały Nr 326/XXII/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mysiadło część wschodnia.

Jednocześnie zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola przy ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego dokumentu:

  • w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola;
  • ustnie do protokołu w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Lesznowola; 
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: gmina@lesznowola.pl.

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Lesznowola, który jest właściwym organem do rozpatrzenia wniosków, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2017 r.

                                                                                                          

z up. WÓJTA

Iwona Pajewska–Iszczyńska

                                                                                                          Zastępca Wójta