Gmina Lesznowola

Ogłoszenia

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU

dot. sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 246, nr 247 i nr 248, obręb KPGO Mysiadło 

więcej

Ogłoszenie

o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek nr 246, nr 247 i nr 248, obręb KPGO Mysiadło

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla budowy zespołu magazynowo – produkcyjno – usługowego na terenie działek 48/3, 49/4, 52/2, 52/3, obręb 0030 Wola Mrokowska

więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zespołu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj.: na wykonanie otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego, w celu budowy otworu awaryjnego na terenie gminnego ujęcia...

więcej

Informacja Wójta Gminy Lesznowola 20.05.

w sprawie oferty RFZ.1.525.2022 na zadania publiczne złożonej w dniu 17 maja 2022 r. w formie małego grantu przez Grizzly Fight Club z siedzibą 02-735 Warszawa, ul. Studencka 31 lok. 2. 

więcej

Zarządzenie Wójta Gmina Lesznowola nr 87

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rzecz społeczności Gminy Lesznowola w 2022 r.

więcej

Zarządzenie Wójta Gmina Lesznowola nr 86

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia turystyki i rekreacji krajoznawczej dla dorosłych osób z terenu Gminy Lesznowola w 2022 r.

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

w wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola  dla części obrębu Lesznowola (obszar położony pomiędzy: ul. Okrężną, ul. Myszki Polnej, ul. Borową, ul. Wilczą)

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla wykonania urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych, tj.: studni zastępczej nr 1a w Starej Iwicznej oraz likwidację urządzenia wodnego, tj. studni nr 1 w Starej Iwicznej...

więcej