Gmina Lesznowola

Ogłoszenia

Zarządzenie Wójta Gminy Lesznowola

DOTYCZY: konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Nadarzyn

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:  Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na częściach działek ewidencyjnych o nr 74/1, 74/2,...

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr WAR1707H zlokalizowanej na działce nr ew. 70 obręb 29 Piaseczno.

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola (obszar przy ul. Krasickiego)

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Marysin i Wólka Kosowska, zatwierdzonego uchwałą Nr 266/XXIV/2020 z dnia 21 maja 2020 r. (obszar położony pomiędzy ul. Zdrowotną a...

więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy zapytania ofertowego z dnia 03 sierpnia 2021 r., którego przedmiotem jest: „wykonanie zadania polegającego na bezpiecznym odbiorze, załadunku, transporcie i unieszkodliwieniu na składowisku posiadającym odpowiednie zezwolenie materiałów zawierających azbest pochodzący z rozbiórki dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych od...

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

dot. zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, realizowanego etapowo, na działkach o nr ew. 22/5 i 22/19 z...

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

dot.  wyłożenia do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola, zatwierdzonego uchwałą Nr 291/XXVI/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. (obszar położony pomiędzy ul. Żytnią a ul. Biedronki).

więcej