Gmina Lesznowola

Ogłoszenia

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. odprowadzenia wód z ul. Konwaliowej w Łazach

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna  (rejon pomiędzy ul. Nową, Jarząbka, Tukanów oraz granicą gminy)

więcej

INFORMACJA

w sprawie oferty Nr 3/2019/MG na zadanie publiczne złożonej w dniu 18 kwietnia 2019 r. o nazwie "Akademia Rodzica" do Urzędu Gminy Lesznowola przez Fundację Być Bardziej

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola i Kolonia Lesznowola, zatwierdzonego uchwałą Nr 672/XLVII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dn. 9 sierpnia 2018 r. 

więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola (rejon ul. Postępu – działki o nr ew. 476/2, 476/3, 476/4, 477. 478, 479)

więcej