Gmina Lesznowola pod względem administracyjnym jest gminą wiejską położoną w środkowej części województwa mazowieckiego, w północnej części powiatu piaseczyńskiego.
W średniowiecznym Mazowszu tereny gminy były terenami typowo rolniczymi, dlatego tez symbolika herbu Gminy Lesznowola nawiązuje do najstarszych tradycji gminy i zajęć jej mieszkańców: trzy kłosy trzymane w prawym ręku przez pannę w czerwonej sukni symbolizują rolnictwo, urodzaj, dobrobyt i chleb, natomiast trzymany w lewym ręku kaduceusz jest symbolem pokoju i handlu.
Z racji swego położenia w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy tereny gminy, na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, stały się terenami atrakcyjnymi dla inwestorów. Uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych miejscowości, jak również zachodzące zmiany gospodarcze, zmieniły sposób użytkowania i przeznaczenia większości terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej na obszary przeznaczone do rozwoju funkcji mieszkaniowych, usługowo-mieszkaniowych i działalności gospodarczej.
Prognozy rozwoju funkcji rolniczej na terenie gminy są niewielkie ze względu na bliskość Warszawy i związaną z tym niską rentowność gruntów rolnych, postępującą urbanizację terenu i rozdrobnienie działek.
Obecnie (dane z końca 2012 roku) na terenie gminy znajduje się około 645 gospodarstw rolnych. W strukturze obszarowej dominują gospodarstwa o małej powierzchni tj. o powierzchni od 1 – 5 ha. Na przestrzeni ostatnich 10 lat liczba gospodarstw rolnych zmniejszyła się prawie o połowę. Tylko część z nich utrzymuje się wyłącznie z rolnictwa, co świadczy o stopniowym odchodzeniu od zawodu rolnika i likwidacji gospodarstw. Odchodzenie od rolnictwa następuje także z powodu małej opłacalności upraw i tendencji przekształcania gruntów rolnych na cele inwestycyjne i mieszkaniowe. Produkcja zwierzęca stanowi marginalną część działalności rolniczej.
Użytki rolne stanowią obecnie około 50% ogółu powierzchni gminy, z tego większość zajmują grunty orne, a niewielki procent sady, łąki i pastwiska trwałe (dane na podstawie ostatniego spisu rolnego w 2010 r.) Większość użytków rolnych znajduje się w posiadaniu gospodarstw indywidualnych.

Warunki agroprzyrodnicze korzystne dla rozwoju rolnictwa to: długa i ciepła jesień oraz chłodniejsze lato (sprzyjają plonowaniu roślin trawiastych, motylkowych, krzyżowych i krzewów jagodowych), wydłużona jesień i łagodna zima oraz opóźniona i chłodna wiosna (wymuszają uprawę roślin ozimych). Cechy agroklimatu mało korzystne dla rozwoju rolnictwa to: późne przymrozki wiosenne, a wczesne jesienne, częste występowanie wiatrów przesuszających glebę, zwiększone opady w okresie jesieni.
Średnia roczna temperatura powietrza sięga ok. 7,5 st.C. W styczniu średnie temperatury wahają się w granicach -4,5°C i -4°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (średnia temperatur wynosi 17-18°C). Średni opad atmosferyczny wynosi 500-600 mm.
W gminie Lesznowola dominują gleby naturalne, a wśród nich brunatne, bielicowe i rdzawe. W przeważającej większości są to gleby dobre – klasy III i IV z wyraźną przewagą kompleksów klas bonitacyjnych IVa i IVb. Zajmują one około 65% powierzchni.
Wśród kierunków produkcji dominują: warzywa (kapusta, burak ćwikłowy, marchew, pory, cebula, pietruszka, seler, dynia), rośliny okopowe (ziemniak), produkcja zbożowa (pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto, żyto, owies) i sadownicza - w południowo-zachodniej części gminy ( jabłonie, grusze, śliwy, wiśnie, czereśnie i borówka).


Przebojem "warzywnym" ostatnich lat, z którym utożsamiana jest miejscowość Lesznowola w gminie, stała się dynia, która cieszy się coraz większą popularnością wśród konsumentów.
Lesznowola to prawdziwe "dyniowe zagłębie" – wzdłuż głównej drogi, biegnącej przez tę miejscowość, ustawionych jest na jesieni kilkanaście stoisk z dyniami. Powierzchnia uprawy dyni z roku na rok ulegaja zwiększeniu, co podyktowane jest wzrastającym popytem na to warzywo. Dynia posiada wyjątkowe walory smakowe i żywieniowe. Jest bardzo zdrowym warzywem, nie gromadzi metali ciężkich i azotów, które mogą wnikać w inne warzywa i owoce z zanieczyszczonego powietrza. Ponadto warzywo to ma świetne warunki do wzrostu. Nie wymaga nawożenia ani oprysków, potrzebuje jedynie dobrej gleby i odpowiedniej wilgoci.
Lesznowolscy rolnicy zastanawiali się nawet nad zmianą nazwy miejscowości z Lesznowoli na Dyniowolę. I choć pomysł spalił na panewce, to dynia i tak pozostała gminnym produktem markowym.
W wyniku transformacji ustrojowej lesznowolska wieś staje się miejscem zamieszkiwania ludności, która nie jest związana z prowadzeniem produkcji rolniczej.
Obraz lesznowolskiej wsi jest dziś dwukierunkowy i dwuwarstwowy. Obok rolników prowadzących gospodarstwa rolne i rozwijających często różne kierunki działalności pozarolnczej, na lesznowolskiej wsi osiedlają się rodziny, nie związane z rolnictwem. Dzieje się tak dlatego, iż obecnie nasza wieś, to spokojne, piękne, a zarazem atrakcyjne miejsce do codziennego życia.


Aktualnie odnowa i rozwój naszej wsi to przede wszystkim stworzenie dobrych warunków do rozwijania działalności gospodarczej, budownictwa mieszkaniowego i usługowego. Wymóg czasu spowodowany chęcią życia w przyjaznym i czystym środowisku powoduje, iż koniecznością stała się budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej oraz przeznaczanie środków na rozwój infrastruktury technicznej i uzbrajanie terenów w sieć lokalnych dróg.
Wymogiem czasu stała się także dbałość o rozwój sieci żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, a także lokalnych obiektów sportowych w postaci boisk i placów zabaw dla najmłodszych.
Rozwijanie sieci pozostałych usług w postaci banków, placówek pocztowych czy ośrodków zdrowia ułatwia codzienne życie każdej , osiedlającej się na lesznowolskiej wsi rodzinie.
Rozwój dostępu do lokalnych ofert kulturalnych , zaspokaja nie tylko potrzebę obcowania z kulturą indywidualnego mieszkańca, ale wzmacnia także lokalne więzi na wsi. Istniejący Gminny Ośrodek Kultury i świetlice z bogatą ofertą zajęć dla mieszkańców wszystkich grup wiekowych, gminne biblioteki, zespoły taneczne, muzyczne , sekcje sportowe, organizowanie wiejskich festynów, to tylko niektóre z wielu propozycji kulturalnych naszej wsi.
Wszystko to wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców, jak też na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej naszej wsi.
Jedną z form takich atrakcji turystycznych są istniejące na terenie Gminy ośrodki jeździeckie, które oferują bardzo dogodne warunki do uprawiania rekreacyjnej odmiany sportu jeździeckiego. Wielbiciele konnych spacerów mogą podziwiać piękno okolicznej przyrody i oddychać świeżym powietrzem, a dzieci pod okiem wykwalifikowanych instruktorów poznają tajniki sztuki jeździeckiej.
Dzisiejsza lesznowolska wieś to nie tylko tereny typowego rolnictwa, ale coraz ładniejsze, nowoczesne i przyjazne miejsce do zamieszkiwania – w zadbanym i podtrzymującym własną tożsamość otoczeniu.