Lesznowola w ciągu 20 lat przeszła transformację z gminy typowo rolniczej w gminę o charakterze mieszkaniowo - usługowym. Obecnie na jej terenie prowadzi działalność już ponad 5 tys. podmiotów gospodarczych. Są wśród nich mniejsze i większe firmy tworzące ośrodek produkcyjny i usługowy, koncentrujący nowoczesny przemysł z udziałem kapitału krajowego oraz zagranicznego. W gminie przybywa również nowych mieszkańców. Przyciąga ich dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna. Gmina dołożyła wszelkich starań, aby w sposób maksymalny powiększyć uzbrojenie swoich terenów w media (wodociąg 100% i kanalizacja 87%). Gmina stale inwestuje w budowę dróg gminnych oraz współfinansuje (w stopniu znacznym - 50-75%) budowę i modernizację dróg powiatowych, a także wojewódzkich.

Każdego roku na inwestycje Samorząd przeznacza średnio ok. 40 % budżetu gminy. Przykładowo, w kadencji 2007- 2010 na inwestycje wod - kan i oświatowe wydano prawie 67 i pół mln zł, na budowę i remonty dróg przeznaczono ponad 52 i pół mln zł, na oświetlenie uliczne około 900 tys. zł. Na budowę chodników i ścieżek pieszo - rowerowych przeznaczono 5 mln 200 tys. zł, remonty i modernizacje budynków użyteczności publicznej - blisko 8 mln zł, Gmina wybudowała i oddała do użytku 62 mieszkania socjalne w dwóch budynkach, których koszt wyniósł ponad 5,5 mln zł.

Starania samorządu zostały wielokrotnie zauważone i docenione przez zewnętrznych ekspertów, co znalazło odbicie w licznie przyznawanych nagrodach (Fair Play Certyfikowana Lokalizacji Inwestycji, Samorząd Przyjazny Przedsiębiorcom, Godło Promocyjne TERAZ POLSKA) oraz w wysokich pozycjach krajowych rankingów - np. ekonomicznego magazynu Forbes.

Samorząd Gminy Lesznowola podejmuje szereg działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców i dynamiczny rozwój - w tym gospodarczy - gminy. Jednym z priorytetów jest zapewnienie inwestorom i mieszkańcom odpowiednio przygotowanej infrastruktury i dostępu do takich mediów jak:
- wodociąg i kanalizacja,
- pomoc w uzyskaniu dostępu do prądu i gazu,
- Internet.

Sieć teleinformatyczna
Na terenie Lesznowoli nie ma problemu z dostępem do usług teleinformatycznych - zarówno w przypadku telefonii stacjonarnej, jak i operatorów sieci komórkowych. Dodatkowo, gmina we współpracy z Telekomunikacją Polską S.A. zaangażowała się w projekt budowy sieci światłowodowej na obszarze gminy.
Aby całkowicie wyeliminować tzw. "białe plamy" pod koniec lutego 2011 roku, Wójt Gminy Lesznowola Maria Jolanta Batycka-Wąsik podpisała umowę na dofinansowanie projektu "Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola". W ramach działania 8.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-enclusion" wybudowana zostanie sieć internetowa z bezpłatnym dostępem dla mieszkańców gminy. Będzie to internet socjalny, czyli łącze ograniczone co do prędkości jak i długości działania. Wystarczy ono jednak do komunikowania się za pomocą poczty mailowej oraz do przeglądania stron WWW.

Infrastruktura drogowa
Strategia gminy zakłada intensywną rozbudowę ciągów komunikacyjnych (dróg z bezkolizyjnymi skrzyżowaniami wraz z chodnikami). Przykładowo w kadencji 2006 - 2010 wybudowano ponad 60 dróg gminnych, przebudowano 2 kluczowe skrzyżowania, zbudowano ścieżki rowerowe wzdłuż głównych dróg w 6 sołectwach. Gmina wybudowała również pierwszy w Powiecie Piaseczyńskim parking typu "parkuj i jedź" zlokalizowany obok stacji kolejowej w miejscowości Nowa Iwiczna.
Na terenie gminy kursuje kilkanaście linii WZA (czerwone autobusy miejskie) i przebiega linia kolejowa Kolei Mazowieckich. Ponadto gmina zaangażowała sie w powstanie i rozwój komunikacji lokalnej tzw. poprzecznej - obsługiwanej przez 3 linie, tzw. linie "L". W tych trzech środkach transportu funkcjonuje tzw. wspólny bilet - mieszkańcy mogą podróżować okazując bilety i karty ZTM. Na terenie gminy funkcjonują również przystanki linii autobusów dalekobieżnych.
Jak już wspomniano, gmina aktywnie włącza się w budowę i modernizację dróg o charakterze ponadlokalnym, przeznaczając na to środki w wysokości od 50 - 75 % wartości danej inwestycji.
Poza tym, Lesznowola aktywnie współpracuje z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w zakresie usprawnienia ruchu tranzytowego, polegającego na budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721. Gmina zawarła porozumienie, w ramach którego wykupiła grunty pod tę inwestycję w zakresie zgodnym z postanowieniami ww. porozumienia.

Infrastruktura techniczna
Priorytetowo traktowane są inwestycje z zakresu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, gdyż to ich realizacja może przyśpieszyć lub zahamować dalszy rozwój gminy. Budowa nowych stacji uzdatniania wody i budowa nowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa istniejących, są niezbędne dla rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenach, które w wyniku zmiany zagospodarowania miejscowego planu zagospodarowania zostały przekształcone z terenów rolnych na mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe. 

Gospodarka mieszkaniowa

Gmina Lesznowola dąży także do uporządkowania gospodarki mieszkaniowej. Sztandarowym przykładem są w tym przypadku nowoczesne gminne mieszkania socjalne. W 2007 roku zostały wybudowane dwa nowoczesne i estetycznie budynki socjalne, w których znajduje się łącznie 62 mieszkania. Obiekty te zdobyły nagrody w konkursach ogólnopolskich architektonicznych. W grudniu 2018 roku został oddany do użytkowania kolejny budynek komunalny - w Lesznowoli przy ul. Bankowej.