Dyrektor: Jacek Bulak

Adres: 05-506 Lesznowola, Magdalenka, ul. Lipowa 28

Telefon: (22) 757-96-19, 757-74-09

www.zopo.pl

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowolirozpoczął swoją działalność z dniem 1 kwietnia 2003 r. i funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Gminy Lesznowola. Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad tą jednostką sprawuje Wójt Gminy Lesznowola. Terenem działania Zespołu jest obszar administracyjny Gminy Lesznowola, a istotą i przedmiotem działania jest wykonywanie zadań związanych z obsługą ekonomiczno - administracyjną oraz finansowo - księgową szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lesznowola, a także działalność sportowo-rekreacyjna. Zespół zorganizowany jest w sposób zgodny z przepisami ustawy o finansach publicznych. Zespołem kieruje dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz oraz współpracuje z organami nadzoru pedagogicznego i dyrektorami szkół i placówek oświatowych w celu zapewnienia realizacji ich zadań statutowych.