Gmina Lesznowola

Projekty Unijne Realizowane w Lesznowoli

„Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla uczniów z Gminy Lesznowola”

2019-02-21

Gmina Lesznowola uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci...

Czytaj więcej

J@ w Internecie - nowy projekt informatyczny w Lesznowoli

2018-10-19 J@ w Internecie - nowy projekt informatyczny w Lesznowoli

Gmina Lesznowola dołączyła do grona instytucji, które wspierają Program Polska Cyfrowa służący wzmacnianiu cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju (szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa). Grant w wysokości 100 800,00 zł przyznał operator programu „Ja w internecie” – Fundacja Legalna...

Czytaj więcej

Erasmus +

2018-10-02 Erasmus +

ERASMUS+ w ZSP LESZNOWOLA                                                                                             ...

Czytaj więcej

Szkoła bliżej Nauki

2017-10-09 Szkoła bliżej Nauki

„Szkoła bliżej nauki” to projekt przygotowany przez Centrum Nauki Kopernik w partnerstwie z mazowieckimi samorządami. Uczestniczy w nim 38 szkół z Warszawy i sześciu gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym Szkoła Podstawowa w Mrokowie. 

Czytaj więcej

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim

2017-09-21 Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim

Na terenie Powiatu Piaseczyńskiego realizowany jest projekt pn. „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach”.  Jednym z partnerów projektu jest Gmina Lesznowola. System wczesnego ostrzegania jest system stworzony do informowania o niepożądanych zdarzeniach na tyle wcześnie, aby była możliwość działania zapobiegającego lub zmniejszającego straty.  Celem Projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców...

Czytaj więcej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

2015-09-23

Uchwałą Nr 217/XVI/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku Rada Gminy Lesznowola przyjęła do realizacji "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lesznowola" opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.Niska emisja to emisja pochodząca z tzw. niskich emitorów czyli urządzeń przeznaczonych do wytwarzania...

Czytaj więcej

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

2014-07-01

Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w Gminie Lesznowola"Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusionCelem Projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 80 gospodarstw domowych z terenu Gminy Lesznowola zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej...

Czytaj więcej

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

2014-03-12

Warszawa, 21 lutego 2014 r.Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego– podpisano porozumienie międzygminne określające zasady współpracy w zakresie wspólnego pozyskania funduszy europejskich.W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej oraz wspólnego pozyskania funduszy europejskich w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych podpisano porozumienie określające zasady współpracy między m. st. Warszawa...

Czytaj więcej

Internet dla Mieszkańców Gminy Lesznowola

2013-02-26

Projekt "INTERNET DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LESZNOWOLA" Gmina Lesznowola na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie zakończyła realizację projektu pod nazwą Internet dla mieszkańców gminy Lesznowola, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Celem Projektu było zmniejszenie...

Czytaj więcej