Gmina Lesznowola

Projekty Unijne Realizowane w Lesznowoli

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

2015-09-23

Uchwałą Nr 217/XVI/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku Rada Gminy Lesznowola przyjęła do realizacji "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lesznowola" opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.Niska emisja to emisja pochodząca z tzw. niskich emitorów czyli urządzeń przeznaczonych do wytwarzania...

Czytaj więcej

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

2014-07-01

Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w Gminie Lesznowola"Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusionCelem Projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 80 gospodarstw domowych z terenu Gminy Lesznowola zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej...

Czytaj więcej

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

2014-03-12

Warszawa, 21 lutego 2014 r.Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego– podpisano porozumienie międzygminne określające zasady współpracy w zakresie wspólnego pozyskania funduszy europejskich.W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej oraz wspólnego pozyskania funduszy europejskich w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych podpisano porozumienie określające zasady współpracy między m. st. Warszawa...

Czytaj więcej