Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie dotyczących tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Warszawie i okolicach w ramach konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Termin naboru: od 31.08.2018 r.do 21.09.2018 r.

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się m.in. osoby fizyczne – prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z obszarów realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, również z terenu Gminy Lesznowola!

Dofinansowanie można otrzymać m.in. na:

1.Tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, w formie żłobków (m.in. przyzakładowych), lub klubów dziecięcych i opiekuna dziennego oraz dostosowanie już istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;

2.Świadczenie usługi w postaci pokrycia części lub całości kosztów związanych ze świadczeniem bieżących usług opieki nad dziećmi do lat 3 w formach wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 tj. za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi – 80%.

Minimalna wartość projektu musi wynosić – 100 000 PLN

Regulamin konkursu i szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/8-3-2Źródło:

www.funduszedlamazowsza.eu

www.wupwarszawa.praca.gov.pl