Uwaga! Od nowego roku obowiązują zmienione przepisy dotyczące m.in. wycinki drzew. 

Reguluje je Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach:

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/1143_u.ht...


INFORMACJA

Wójt Gminy Lesznowola informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249),  od dnia 1 stycznia 2017 roku obowiązują

NOWE ZASADY USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW:


BEZ POZWOLENIA

 1. OSOBA FIZYCZNA NA CELE NIEZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ NIE MA KONIECZNOŚCI UZYSKIWANIA ZGODY NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW,
 2. OSOBA FIZYCZNA NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ (ORAZ SPÓŁDZIELNIA, WSPÓLNOTA, PRZEDSIĘBIORSTWO, SPÓŁKA) NIE MA KONIECZNOŚCI UZYSKIWANIA ZGODY NA USUNIĘCIE:
 • KRZEWU LUB KRZEWÓW ROSNĄCYCH W SKUPISKU O POWIERZCHNI DO 25 ,
 • DRZEW, KTÓRYCH OBWÓD PNIA NA WYSOKOŚCI 130 CM NIE PRZEKRACZA:
 • 100 CM – W PRZYPADKU TOPOLI, WIERZB, KASZTANOWCA ZWYCZAJNEGO,KLONU JESIONOLISTNEGO, KLONU SREBRZYSTEGO, ROBINII AKACJOWEJ ORAZ PLATANU KLONOLISTNEGO
 • 50 CM – W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH GATUNKÓW DRZEW
 • DRZEW LUB KRZEWÓW USUWANYCH W CELU PRZYWRÓCENIA GRUNTÓW NIEUŻYTKOWANYCH DO UŻYTKOWANIA ROLNICZEGO.


Z POZWOLENIEM

OSOBA FIZYCZNA NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ (ORAZ SPÓŁDZIELNIA, WSPÓLNOTA, PRZEDSIĘBIORSTWO, SPÓŁKA) MUSI UZYSKAĆ ZGODĘ NA USUNIĘCIE:

 • KRZEWU LUB KRZEWÓW ROSNĄCYCH W SKUPISKU O POWIERZCHNI POWYŻEJ 25 ,
 • DRZEW, KTÓRYCH OBWÓD PNIA NA WYSOKOŚCI 130 CM PRZEKRACZA:
 • 100 CM – W PRZYPADKU TOPOLI, WIERZB, KASZTANOWCA ZWYCZAJNEGO,KLONU JESIONOLISTNEGO, KLONU SREBRZYSTEGO, ROBINII AKACJOWEJ ORAZ PLATANU KLONOLISTNEGO
 • 50 CM – W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH GATUNKÓW DRZEW

WYŻEJ WYMIENIONE ZAPISY NIE DOTYCZĄ:

 • nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków - przypadku lokalizacji drzew lub krzewów na działkach objętych ww. ochroną konserwatorską organem właściwym do wydania zezwolenia na ich usunięcie, w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jest Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa,
 • nieruchomości zlokalizowanych na terenach objętych ochroną prawną wynikającą z przepisów ustawy o ochronie przyrody, tj. położonych w obrębie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, rezerwatów przyrody i użytków ekologicznych,
 • usuwania drzew objętych ochroną prawną - uznanych za pomniki przyrody,
 • usuwania drzew lub krzewów objętych ochroną gatunkową a także drzew lub krzewów, w obrębie których stwierdzi się występowanie gatunków chronionych, gniazd ptasich lub budek lęgowych, bez zgody właściwego organu - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą w  Warszawie.