Zdjęcie urzędu

Urząd Gminy Lesznowola
ul. Gminna 60
05-506 Lesznowola

tel.: 22 757 93 40 do 42; CENTRALA wew. 111; 22 708 91 11
fax: (22) 757-92-70
e-mail: gmina@lesznowola.pl, wojt@lesznowola.pl
kontakt prasowy: prasa@lesznowola.pl

Nr rachunku bankowego Urzędu Gminy Lesznowola:
55 8022 0000 0000 0257 2000 0018

Adres skrytki ePuap: /apq4u8b94x/SkrytkaESP

NIP: 123-12-20-334

Wszelkie FAKTURY ZA WYKONANE DOSTAWY I USŁUGI należy wystawiać na adres:
Gmina Lesznowola
ul. Gminna 60
05-506 Lesznowola
NIP: 123-12-20-334

Godziny pracy Urzędu Gminy
poniedziałki - 9.30 - 17.30
wtorki - piątki - 8.00 - 16.00

Wójt Gminy - przyjęcia interesantów 
poniedziałki - 9.30 - 12.00 (bez zapisów)
12.30 - 16.00 (na zapisy)

Korespondencja w sprawie Patronatu Honorowego Wójta Gminy Lesznowola: patronaty@lesznowola.pl (wzór Wniosku do pobrania TUTAJ

Zastępca Wójta - przyjęcia interesantów

poniedziałki - 9.30 - 12.00 (bez zapisów)
12.30 - 16.00 (na zapisy)

Zapisy w sekretariacie - tel. (22) 757-93-40/42 wew. 101

Wydział Architektury i Urbanistyki Starostwa Powiatowego filia w Lesznowoli przyjmuje interesantów w:
poniedziałki - 9.30 - 16.00
wtorki - piątki - 8.00 - 16.00

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego filia w Lesznowoli przyjmuje interesantów w:
poniedziałki 9.30 - 17.00
wtorki - piątki 8.00 - 15.00 

Godziny pracy KASY Urzędu Gminy  

poniedziałki 9.30 - 15.45
od wtorku do piątku: 8.00 -15.00
Przerwa: 11.30 - 12.00

Referaty przyjmują interesantów w dni robocze w godzinach pracy Urzędu.

Kontakt z Redakcją Biuletynu Informacyjnego Gminy Lesznowola: biuletyn@lesznowola.pl


Referat/samodzielne stanowisko Kierownik/osoba odpowiedzialna Nr pok. Nr wew. tel.
Wójt Maria Jolanta
Batycka-Wąsik
102 wew. 101
I Zastępca Wójta Karolina Pichnej 102 wew. 101
II Zastępca Wójta Iwona Pajewska-Iszczyńska 104
Sekretarz
107 wew. 101
Skarbnik Elżbieta Obłuska 12 wew. 213
Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji Andrzej Olbrysz 2 wew. 123, 132
Referat Dróg i Mostów Maria Przygodzka 105 wew. 145, 207
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Marzena Chmiel 103 wew. 128, 208
Referat Gospodarki Odpadów Komunalnych Lech Kilanowski Łazy ul. Przyszłości 8 22/ 700 01 02
do 04
Referat Zamówień Publicznych
9 wew. 113, fax: 114
Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Ewa Gurtowska 112 wew. 130, 202, 203, 281
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Grażyna Brzozowska 21 wew. 118, 119, 127
Urząd Stanu Cywilnego Ewa Lewandowska 1 wew. 122
Ewidencja ludności

Bożena Poterała,

106 wew. 219
Ewidencja Działalności Gospodarczej Łucja Jaworska 107 wew. 220
Referat Spraw Organizacyjnych i Pracowniczych Małgorzata Seliga
Anna Olędzka
101 wew. 120
Referat Realizacji Budżetu Beata Kuć
Grażyna Wojnicka
Anna Gawrych
10 wew. 117, 227
Referat Realizacji Podatków i Opłat Hanna Borowska 6, 8, 15 wew. 108, 142, 215, 230
Biuro Rady Irena Liwińska
Iwonna Góra
Justyna Rączkowska
114 wew. 109, 110
Stanowisko ds. Kontroli wewnętrznej Zofia Duda 3 wew. 124
Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Danuta Szulowska Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wew. 228
Stanowisko ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Małgorzata Wiśniakowska 3 wew. 144
Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Agnieszka Dziuba 2 wew. 123
Stanowisko ds. Promocji Agnieszka Adamus
Karolina Sobolewska
108 wew. 121
wew. 266
Stanowisko ds. Informacji Europejskiej Joanna Misiak 108 wew. 131
Stanowisko ds. Wojskowych Bogusław Dąbrowski 1A wew. 138
Wydział Architektoniczno-Budowlany Starostwa Powiatowego w Piasecznie
Referat w Lesznowoli
Małgorzata Rostkowska,
Elżbieta Galbarczyk
5 wew. 137
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie
Referat w Lesznowoli

11 wew. 143, 224, 225
fax. 22/ 736 11 84


Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Robert Gadzinowski – Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)
e-mail: inspektor@lesznowola.pl

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Urząd Gminy, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych UODO nie należy załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie innej korespondencji lub udzielanie konsultacji.


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż:


a) administratorem danych osobowych jest Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola. Dane kontaktowe: Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 
05-506 Lesznowola, tel. (22) 757-93-40, fax. (22) 757-92-70., email: rodo@lesznowola.pl.
b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: inspektor@lesznowola.pl, adres do korespondencji: Inspektor ochrony danych, Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola.
c) dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi). 
d) podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze  zm.), oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).
e) dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym.
f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami do 10 lat, inna korespondencja – stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy korespondencja).
g) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo  do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
h) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo  do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. 
i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.