Zdjęcie urzędu

Urząd Gminy Lesznowola
ul. Gminna 60
05-506 Lesznowola

tel.: 22 708 91 11
fax: (22) 757-92-70
e-mail: gmina@lesznowola.pl, wojt@lesznowola.pl
kontakt prasowy: prasa@lesznowola.pl

Nr rachunku bankowego Urzędu Gminy Lesznowola:
55 8022 0000 0000 0257 2000 0018

Adres skrytki ePuap: /apq4u8b94x/SkrytkaESP

link do sesji online:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/712/rada-gminy-lesznowola.htm

NIP: 123-12-20-334

Wszelkie FAKTURY ZA WYKONANE DOSTAWY I USŁUGI należy wystawiać na adres:
Gmina Lesznowola
ul. Gminna 60
05-506 Lesznowola
NIP: 123-12-20-334

Godziny pracy Urzędu Gminy
poniedziałki - 9.30 - 17.30
wtorki - piątki - 8.00 - 16.00

Wójt Gminy - przyjęcia interesantów 
poniedziałki - 9.30 - 12.00 (bez zapisów)
12.30 - 16.00 (na zapisy)

Korespondencja w sprawie Patronatu Honorowego Wójta Gminy Lesznowolapatronaty@lesznowola.pl

(wzór Wniosku do pobrania TUTAJ

Zastępca Wójta - przyjęcia interesantów
poniedziałki - 9.30 - 12.00 (bez zapisów)
12.30 - 16.00 (na zapisy)

Zapisy w sekretariacie - tel. (22) 708-91-01

Wydział Architektury i Urbanistyki Starostwa Powiatowego filia w Lesznowoli przyjmuje interesantów w:  

Decyzją Starosty Piaseczyńskiego referat w Lesznowoli wydziału Architektoniczno-Budowlanego zawiesza działanie od dnia 31 maja 2019 r. do odwołania z powodu braków kadrowych. W sprawach prowadzonych w Lesznowoli należy kontaktować się z wydziałem Architektoniczno-Budowlanym w Piasecznie.

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego filia w Lesznowoli przyjmuje interesantów w:

poniedziałki 9.30 - 17.00
wtorek, środa, czwartek: 8.00 – 16.00
piątek: 8.00 – 15.00 

W celu załatwienia spraw związanych z rejestracją pojazdu oraz zgłoszenia wszelkich zmian dotyczących pojazdów już zarejestrowanych, należy wejść na stronę: bezkolejki.eu/lesznowola i dokonać rejestracji do kolejki.  Jeżeli do rejestracji lub zmiany jest więcej niż jeden pojazd, należy zarezerwować terminy na każdy pojazd osobno.

KASA

Z dniem 1 czerwca zostaje zlikwidowany punkt kasowy w budynku Urzędu Gminy Lesznowola. Opłaty z tytułu podatków lokalnych oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy wpłacać na indywidualne numery kont, natomiast opłaty skarbowe, jak np. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zaświadczenie dotyczące rewitalizacji, odpisy aktu urodzenia, zgonu, małżeństwa itp., na konto Urzędu Gminy:

Referaty przyjmują interesantów w dni robocze w godzinach pracy Urzędu.

Kontakt z Redakcją Biuletynu Informacyjnego Gminy Lesznowola: biuletyn@lesznowola.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Robert Gadzinowski – Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)
e-mail: inspektor@lesznowola.pl

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Urząd Gminy, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych UODO nie należy załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie innej korespondencji lub udzielanie konsultacji.


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż:


a) administratorem danych osobowych jest Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola. Dane kontaktowe: Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 

05-506 Lesznowola, tel. (22) 708-91-11, fax. (22) 757-92-70., email: rodo@lesznowola.pl.

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: inspektor@lesznowola.pl, adres do korespondencji: Inspektor ochrony danych, Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola.
c) dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi). 
d) podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze  zm.), oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).
e) dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym.
f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami do 10 lat, inna korespondencja – stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy korespondencja).
g) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo  do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
h) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo  do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. 
i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.