Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2017, poz.19).


UCHWAŁA NR 519_XXXVI_2017 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola (Dz.Urz.Woj.Maz.2017, poz.10069)


Uchwała NR 492_XXXIV_2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola. (Dz.Urz.Woj.Maz.2017, poz.7384)


Uchwała NR 471/XXXIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz.Urz.Woj.Maz.2017, poz.7382)

Uchwala_307_XXI_2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (Dz.Urz.Woj.Maz.2016, poz.8011)


Ustawa z dn. 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Uchwala_248_XVIII_2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Maz.2016, poz.5563)


Ustawa z dn. 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.2016r, poz.930 ze zm.)


Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U.2018, poz.1358)


Ustawa z dn. 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.


Uchwala_233_XVII_2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Maz.2016r. poz. 4867)


Uchwala_135_XII_2015 _w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz.Urz.Woj.Maz. 2016r. poz. 483)


Uchwała nr 136_XII_2015 w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Maz. 2016r. poz.484)


Uchwala_96_X_2015_w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku (Dz.Urz.Woj.Maz. 2015r. poz.5377)

Uchwala_93_X_2015_zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (Dz.Urz.Woj.Maz. 2015r. 5374)


Uchwala_510_XL_2014_zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie (Dz.Urz.Woj.Maz. 2014r. poz.4957)


Uchwala_400_XXXII_2013_zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (Dz.Urz.Woj.Maz. 2013r. poz. 10186)


Uchwala_398_XXXI_2013_w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Maz. 2013r. poz.10343)


Uchwala_397_XXXI_2013_w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (Dz.Urz.Woj.Maz. 2013r. poz.10342)


Uchwala_296_XXII_2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Maz. 2012r. poz. 10252)


Uchwala_295_XXII_2012 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych (Dz.Urz.Woj.Maz. 2012r. poz. 10251)


Uchwala_347_XXVI_2013 _w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania (Dz.Urz.Woj.Maz. 2013r. poz.5083)