USTAWY

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, 1579)

Ustawa z dn. 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ustawa z dn. 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Ustawa z dn. 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.


ROZPORZĄDZENIA

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. 2018, poz. 2482)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2017,poz.19);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U.2018, poz.1358) .


Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola:

Uchwała NR 120/XII/2019 Rady Gminy Lesznowola z 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola. (Dz.Urz.Woj.Maz.2019, poz. 10007);.

Uchwała Nr 704/XLIX/2018 Rady Gminy Lesznowola z 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola;

Uchwała Nr 519/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola (Dz.Urz.Woj.Maz.2017, poz.10069) ;

Uchwała Nr 492/XXXIV/2017 Rady Gminy Lesznowola z 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola. (Dz.Urz.Woj.Maz.2017, poz.7384);

Uchwala_Nr_96/X/2015_w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku (Dz.Urz.Woj.Maz. 2015r. poz.5377) - NIEOBOWIĄZUJĄCA;

Uchwala_Nr_321/XXV/2013_w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku (Dz.Urz.Woj.Maz. 2013r. poz.5338) - NIEOBOWIĄZUJĄCA;


Uchwały określające sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych:

Uchwała NR 119/XII/2019 Rady Gminy Lesznowola z 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz.Urz.Woj.Maz.2019, poz. 10006).;

Uchwała Nr 705_XLIX_2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ;

Uchwała Nr 471/XXXIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz.Urz.Woj.Maz.2017, poz.7382) ;

Uchwala_Nr 93/X/2015_zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (Dz.Urz.Woj.Maz. 2015r. 5374) - NIEOBOWIĄZUJĄCA;

Uchwala_Nr_510/XL/2014_zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie (Dz.Urz.Woj.Maz. 2014r. poz.4957) - NIEOBOWIĄZUJĄCA;

Uchwala_Nr_400/XXXII/2013_zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (Dz.Urz.Woj.Maz. 2013r. poz. 10186) - NIEOBOWIĄZUJĄCA;

Uchwala_Nr 347/XXVI/2013 _w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania (Dz.Urz.Woj.Maz. 2013r. poz.5083) - NIEOBOWIĄZUJĄCA;


Uchwały określające wzory deklaracji:

Uchwała Nr 44/V/2019 z dnia 15 stycznia 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. (Dz. Urz.Woj. Maz. 2019, poz. 3531) - dla niezamieszkałych i letniskowych;

Uchwala_Nr_307/XXI/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (Dz.Urz.Woj.Maz.2016, poz.8011) - DLA ZAMIESZKAŁYCH;

Uchwała Nr 136/XII/2015 w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Maz. 2016r. poz.484 - DLA NIEZAMIESZKAŁYCH I LETNISKOWYCH;

Uchwala_Nr_398/XXXI/2013_w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Maz. 2013r. poz.10343) - NIEOBOWIĄZUJĄCA;


Uchwała określająca terminy płatności za odpady komunalne:

Uchwala_Nr_248/XVIII/2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Maz.2016, poz.5563);

Uchwala_Nr_296/XXII/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Maz. 2012r. poz. 10252) - NIEOBOWIĄZUJĄCA;


Uchwały określające stawki i warunki zniżki i zwolnienia z opłat:

Uchwała NR 121/XII/2019 Rady Gminy Lesznowola z 11 lipca 2019 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Dz.Urz.Woj.Maz.2019, poz. 9384)

Uchwała nr 88/VII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 43/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. (Dz.Urz.Woj.Maz. 30maja2019, poz. 6838)

Uchwała Nr 43/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. (Dz. Urz.Woj. Maz. 2019, poz. 3530);

Uchwala_Nr 233/XVII/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Maz.2016r. poz. 4867);

Uchwala_135/XII/2015 _w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki takiej opłaty. (Dz.Urz.Woj.Maz.2016_483);

Uchwala_Nr_397/XXXI/2013_w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (Dz.Urz.Woj.Maz. 2013r. poz.10342) - NIEOBOWIĄZUJĄCA);

Uchwala_Nr_294/XXII/2013_w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (Dz.Urz.Woj.Maz. 2012r. poz.10250) - NIEOBOWIĄZUJĄCA);


Uchwała o włączeniu do systemu nieruchomości niezamieszkałych: 

Uchwala_Nr_295/XXII/2012 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych (Dz.Urz.Woj.Maz. 2012r. poz. 10251);


Zarządzenia Wójta Gminy Lesznowola

Zarządzenia Nr 82/2019 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr 43/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.