Ile odpadów powstaje w naszej Gminie, gdzie trafiają, jakim procesom przetwarzania zostają poddane? Jakie osiągamy wskaźniki  poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw, sztucznych i szkła? Czy odpady trafiają na składowisko? Jaki uzyskujemy poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych?