Od 1 stycznia 2016 zostały uruchomione w całej Polsce punkty bezpłatnego poradnictwa prawnego. Z pomocy prawnej może skorzystać szeroka grupa osób. Na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej taka pomoc przysługuje:

  • młodzieży do 26 roku życia,
  • osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • seniorom po ukończeniu 65 lat,
  • osobom fizycznym, którym zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej,
  • kombatantom,
  • weteranom,
  • osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, lub

 - wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

- udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach o których mowa powyżej (z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym), lub

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Pomoc obejmuje zatem sprawy związane z przedsądowym etapem pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje wszystkich gatunków spraw. Z jej zakresu wyłączone są kwestie:

- podatkowe (ale tylko te związane z prowadzeniem działalności gospodarczej),

- z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego,

-  związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności (np. najlepszych form prowadzenia własnej firmy).

Zgodnie z cytowaną powyżej ustawą, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym realizowanym przez powiaty w porozumieniu z gminami.

Na terenie Gminy Lesznowola działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

1.Świetlica Gminnego Ośrodka Kultury w Łazach, ul. Przyszłości 8 

wtorek godz. 13.00 – 17.00

czwartek godz. 16.00–20.00

piątek godz. 8.00–12.00

2. Świetlica Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli, ul. Szkolna 3:

poniedziałek godz. 8.00–12.00

środa godz. 14.00–18.00


Uwaga

Ponadto, w każdy drugi i ostatni wtorek miesiąca w Urzędzie Gminy Lesznowola dyżuruje prawnik, który także udziela bezpłatnych porad. Usługa bezpłatnych porad prawych jest realizowana dzięki współpracy Fundacji Być Bardziej z Gminą Lesznowola. 

Zapraszamy w godz. 13.00 - 16.00 do pokoju 107 na I piętrze. 


Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.