Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z powyższym przed skorzystaniem z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy dokładnie wypełnić i złożyć pisemne oświadczenie osobie, która będzie udzielała pomocy według wzoru (oświadczenie - do pobrania >>>).
Formularz oświadczenia dostępny jest również w punkcie udzielającym pomocy. Oświadczenia przechowywane są przez Starostę Powiatu Piaseczyńskiego przez 3 lata od daty ich złożenia i mogą być weryfikowane w celu umożliwienia kontroli prawidłowości udzielanej pomocy (informacja RODO - do pobrania >>>). 

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy, zgłaszania wniosków i uwag znajdują się w poradniku pomocy (Poradnik - do pobrania >>>). Rezerwacji wizyt w dowolnie wybranym punkcie (lista poniżej) można dokonywać telefonicznie z wyprzedzeniem 1-dniowym w dni robocze pod numerami:

  • 22 756 62 15 w godzinach 8.30 - 15.00
  • 22 756 65 91 w godzinach 10.00 - 12.00


Przy dokonywaniu rezerwacji należy podać operatorowi dowolny numer 3-cyfrowy, który będzie identyfikować rezerwację przy zgłoszeniu się do punktu. 


UWAGA: Pod w/w numerami dokonuje się wyłącznie rezerwacji wizyty, nie udziela się informacji o zasadach udzielania pomocy.
W przypadku zgłoszenia się do punktu bez telefonicznej rezerwacji wizyty, należy uwzględnić, że pierwszeństwo uzyskania pomocy mają osoby z rezerwacji telefonicznej i czas oczekiwania na poradę może być wydłużony, lub porada może być w danym dniu nie udzielona.

Kobiety w ciąży są przyjmowane poza kolejnością.  INFORMACJA O PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM NA TERENIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

     Źródło: http://bip.piaseczno.pl/public/?id=188023


W przypadku osób ze znaczną niepełnosprawnością, które nie mogą się stawić w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Warunki które należy spełnić aby skorzystać z ww. uprawnienia znajdują się w poradniku.

Poradnik - do pobrania >>>

Wniosek o udzielenie nieodpłatnej porady prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poza punktem NPP/NPO - do pobrania >>>


Wszelkie uwagi i opinie na temat udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można kierować:

- listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno z dopiskiem „dotyczy nieodpłatnej pomocy prawnej”

- mailowo na adres: infopomoc@piaseczno.pl