UWAGA - w 2019 roku zmiana lokalizacji punktów bezpłatnej pomocy prawnej!

Od 1 stycznia 2016 zostały uruchomione w całej Polsce punkty bezpłatnego poradnictwa prawnego. Z pomocy prawnej może skorzystać szeroka grupa osób. Na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej taka pomoc przysługuje:

  • młodzieży do 26 roku życia,
  • osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • seniorom po ukończeniu 65 lat,
  • osobom fizycznym, którym zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej,
  • kombatantom,
  • weteranom,
  • osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, lub

 - wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

- udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach o których mowa powyżej (z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym), lub

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Pomoc obejmuje zatem sprawy związane z przedsądowym etapem pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje wszystkich gatunków spraw. Z jej zakresu wyłączone są kwestie:

- podatkowe (ale tylko te związane z prowadzeniem działalności gospodarczej),

- z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego,

-  związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności (np. najlepszych form prowadzenia własnej firmy).

Zgodnie z cytowaną powyżej ustawą, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym realizowanym przez powiaty w porozumieniu z gminami. 


W 2019 roku na terenie powiatu piaseczyńskiego punkty nieodpłatnej pomocy prawnej działają w następujących lokalizacjach:

Lokalizacja punktu

Specjalizacja punktu W punkcie porad udzielają Godziny otwarcia punktu

Punkt nr 1
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących;
- prawo pracy,
- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawo cywilne,
- prawo karne,
- prawo administracyjnego,
- prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
- prawo rodzinne,
- prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
- Radcy prawni

- Adwokaci

wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową radę Adwokacką w Warszawie
Poniedziałek-Piątek
Godziny 8.00-12.00

z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy
Punkt nr 2
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących;
- prawo pracy,
- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
- prawo cywilne,
- prawo karne,
- prawo administracyjnego,
- prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
- prawo rodzinne,
- prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
- Radcy prawni

- Adwokaci
 
wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową radę Adwokacką w Warszawie
Poniedziałek – Piątek
12.00-16.00

z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

Punkt nr 3
Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta
ul. Mirkowska 39
05-520 Konstancin-Jeziorna

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących;
- prawo pracy,
- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawo cywilne,
- prawo karne,
- prawo administracyjnego,
- prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
- prawo rodzinne,
- prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
- Radcy prawni

- Adwokaci
 
wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową radę Adwokacką w Warszawie
Poniedziałek – Piątek
15.00-19.00

z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

Punkt nr 4
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Cecylii Plater-Zyberkówny
ul. Chyliczkowska 20
05-500 Piaseczno

Nieodpłatne poradnictwo obywatelski jest udzielane w zakresie;
- porad dla osób zadłużonych,
-porad z zakresu spraw mieszkaniowych,
-porad z zakresu zabezpieczenia społecznego  
a także pomocy w działaniach dostosowanych do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji
- Doradcy obywatelscy

wskazani przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu (22-400), ul. Lwowska 28/22, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Lublin –Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000582999
Poniedziałek – Piątek
16.15-20.15

z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

Punkt nr 5
Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach
ul. Bolesława Chrobrego 83
05-502 Piaseczno

Nieodpłatne poradnictwo obywatelski jest udzielane w zakresie;
- porad dla osób zadłużonych,
-porad z zakresu spraw mieszkaniowych,
-porad z zakresu zabezpieczenia społecznego  
a także pomocy w działaniach dostosowanych do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji

- Doradcy obywatelscy

wskazani przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu (22-400), ul. Lwowska 28/22, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Lublin –Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000582999

Poniedziałek – Piątek
11.50-15.50

z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

Punkt nr 6
Straż Miejska
ul. Rynek 8a
05-555 Tarczyn

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących;
- prawo pracy,
- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawo cywilne,
- prawo karne,
- prawo administracyjnego,
- prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
- prawo rodzinne,
- prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
- Radcy prawni

- Adwokaci
 
wskazani przez prowadzącą punkt Fundację HONESTE VIVERE  z siedzibą w Warszawie (03-717) , ul. Amałowicza-Tatara 7, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000337010
Poniedziałek – Piątek
11.00- 15.00

z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

Punkt nr 7
Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak
ul. Dominikańska 9E
05-530 Góra Kalwaria

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących;
- prawo pracy,
- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawo cywilne,
- prawo karne,
- prawo administracyjnego,
- prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
- prawo rodzinne,
- prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

- Radcy prawni

- Adwokaci
 
wskazani przez prowadzącą punkt Fundację HONESTE VIVERE  z siedzibą w Warszawie (03-717) , ul. Amałowicza-Tatara 7, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000337010

Poniedziałek – Piątek
11.00- 15.00

z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

Źródło:  http://piaseczno.pl/pomoc-prawna/punkty-swiadczeni... 


Więcej informacji na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Piasecznie: zobacz TUTAJ.