WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA OKRES DO 3 LAT - plik do pobrania na dole strony

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Lesznowola, ul. GRN 60, 05-506 Lesznowola, tel.757-94-19,
fax 757-92-70, ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Lesznowola, oznaczonych w ewidencji gruntów:

1) nr 2179 o pow.0.2000 ha, nr 2180 o pow.0.2000 ha,
2) działki niezabudowane, położone w obrębie Magdalenka, gmina Lesznowola - uregulowane w księdze wieczystej WA5M/002886/4,
3) teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej na działkach leśnych. Podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ekstensywna w formie domów wolnostojących, w tym zabudowa letniskowa - symbol planu 05-MNe,
4) Cena wywoławcza dz. nr 2179 – 464 000 PLN ( słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych ). Wadium w wysokości – 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych ),
5) Cena Wywoławcza dz.nr 2180 – 464 000 PLN ( słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery
tysiące złotych ). Wadium w wysokości – 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
złotych ),
6) Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.,
7) Termin przetargu – siedziba Urzędu Gminy Lesznowola, ul.GRN 60, 05 -506 Lesznowola 21 kwietnia 2015r.– dz.nr 2179 o godz.10.00 , dz.nr 2180 o godz.10.30,
8) Ogłoszenie o przetargu jest umieszczone na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej www.lesznowola.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
9) Dane kontaktowe – geodezja@lesznowola.pl, tel.( 22 ) 757-94-19 w godz.8.00 – 16.00,
10) Ceną sprzedaży jest cena uzyskana w przetargu ustnym nieograniczonym, do której zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 nr 177, poz. 1054 ze zm.)
11) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium do dnia 16 kwietnia 2015r.,
12) W razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Lesznowola, ul. GRN 60, 05-506 Lesznowola, tel. (22)757-94-19, fax (22)757-92-70, ogłasza:
- pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonych w ewidencji gruntów:
- nr 2179 o pow. 0,2000ha, nr 2180 o pow. 0,2000ha – działki niezabudowane położone w obrębie Magdalenka, gmina Lesznowola – uregulowane w księdze wieczystej nr WA5M/00288668/4 oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 05Mne – obszar zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej na działkach leśnych. Podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ekstensywna w formie domów wolnostojących, w tym zabudowa o charakterze letniskowym.
- Cena wywoławcza dz. nr 2179 – 636 000 PLN (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych. Wadium – 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
- Cena wywoławcza dz. nr 2180 –636 000 PLN (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych. Wadium – 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Ceną sprzedaży wyżej wymienionych nieruchomości jest cena uzyskana w przetargu ustnym nieograniczonym, do której zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 nr 177, poz. 1054 ze zm.)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w działek, zostanie przeprowadzony
w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola w dniu 25 lipca 2014r.- dz. nr 2179 - godz. 11.00, dz. nr 2180 - godz. 11.30,
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Gminy Lesznowola Nr 82 8022 0000 0000 0257 2000 0017 do dnia 22 lipca 2014r.
Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek bankowy. Do uczestnictwa w przetargu należy przedłożyć potwierdzenie dokonania wpłaty wadium, a w przypadku osoby prawnej dodatkowo wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz w razie potrzeby właściwe pełnomocnictwa.

UWAGA: W razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje dotyczące warunków przetargu można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 21 - tel. (22) 757-94-19.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Lesznowola, ul. GRN 60, 05-506 Lesznowola, tel. (22)757-94-19, faks (22)757-92-70, ogłasza:


pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 231/2 o pow. 15,7755 ha położona w obrębie KPGO Mysiadło, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1I/00020924/9, przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
- w części tereny usług handlu, kultury, rekreacji, administracji i biur, rzemiosła, składów
i usług komunikacyjnych - symbol planu W3,W4 UH/UK/UA/UST,
- w części tereny usług handlu, kultury, rekreacji i gastronomii - symbol planu W6UH/UK/UG
- w części tereny produkcji rolnej i ogrodniczej, rzemiosła, składów i usług komunikacyjnych,
handlu i administracji - symbol planu W7RPR/UST/UH/UA,
- w części – projektowana droga dojazdowa i lokalna - symbol planu 6KDG-D i 8KDGL
- księga wieczysta WA1I/00020924/9 - IV dział – obciążenia (w sprawie wpisów w dziale IV
księgi wieczystej WA1I/00020924/9 toczy się postępowanie sądowe w celu ich wykreślenia)

Cena wywoławcza – 134 500 000 PLN
(słownie: sto trzydzieści cztery miliony pięćset tysięcy złotych)
Wadium – 7 000 000 PLN
(słownie: siedem milionów złotych).

Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Ceną sprzedaży wyżej wymienionej nieruchomości jest cena uzyskana w przetargu ustnym nieograniczonym, do której zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.
U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości, zostanie przeprowadzony w siedzibie urzędu Gminy Lesznowola w dniu 30 grudnia 2013 r. o godz. 11.00
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Gminy Lesznowola Nr 82 8022 0000 0000 0257 2000 0017 do dnia 23 grudnia 2013r. Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek bankowy. Do uczestnictwa w przetargu należy przedłożyć potwierdzenie dokonania wpłaty wadium, a w przypadku osoby prawnej dodatkowo wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
UWAGA: W razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje - tel. (22)757-94-19, pok. nr 21.

INFORMACJA O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA
O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Lesznowola prostuje treść ogłoszenia z dnia 29 października 2013 r. na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 232/2 o pow.15,7755 ha, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
- w miejsce: "Sprzedaż zwolniona z podatku VAT stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr, 54, poz. 535 ze zm.)"
- wpisuje się treść: "Ceną sprzedaży wyżej wymienionej nieruchomości jest cena uzyskana
w przetargu ustnym nieograniczonym, do której zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki 23% stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)".

Przetarg Ustny Nieograniczony

Wójt Gminy Lesznowola, ul. GRN 60, 05-506 Lesznowola, tel. (22)757-94-19,
fax (22)757-92-70, ogłasza:


pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 231/2 o pow. 15,7755ha położona w obrębie KPGO Mysiadło, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1I/00020924/9, przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
- w części tereny usług handlu, kultury, rekreacji, administracji i biur, rzemiosła, składów
i usług komunikacyjnych - symbol planu W3,W4 UH/UK/UA/UST,
- w części tereny usług handlu, kultury, rekreacji i gastronomii - symbol planu W6UH/UK/UG,
- w części tereny produkcji rolnej i ogrodniczej, rzemiosła, składów i usług komunikacyjnych,
handlu i administracji - symbol planu W7RPR/UST/UH/UA,
- w części – projektowana droga dojazdowa i lokalna - symbol planu 6KDG-D i 8KDGL
Księga wieczysta WA1I/00020924/9 - IV dział – obciążenia (w sprawie wpisów w dziale IV
księgi wieczystej WA1I/00020924/9 toczy się postępowanie sądowe w celu ich wykreślenia).

Cena wywoławcza – 134 500 000 PLN

(słownie: sto trzydzieści cztery miliony pięćset tysięcy złotych).
Wadium – 7 000 000 PLN (słownie: siedem milionów złotych)

Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Sprzedaż zwolniona z podatku VAT stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości, zostanie przeprowadzony w siedzibie urzędu Gminy Lesznowola w dniu 30 grudnia 2013 r. o godz.11.00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Gminy Lesznowola Nr 82 8022 0000 0000 0257 2000 0017 do dnia 23 grudnia 2013 r. Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek bankowy. Do uczestnictwa w przetargu należy przedłożyć potwierdzenie dokonania wpłaty wadium, a w przypadku osoby prawnej dodatkowo wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
UWAGA: W razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje - tel. (22)757-94-19, pok. nr 21.

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Wójt Gminy Lesznowola, ul. GRN 60, 05-506 Lesznowola, tel. (22) 757-94-19,
faks (22) 757-92-70, ogłasza:
- piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonych w ewidencji gruntów:
- nr 2181 o pow. 0.2000 ha i nr 2182 o pow. 0.2043 ha- obręb Magdalenka (WA5M/00288668/4)- tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej na działkach leśnych. Podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ekstensywna w formie domów wolnostojących, w tym zabudowa o charakterze letniskowym.
Cena wywoławcza dz. nr 2181 – 508 832 PLN (słownie: pięćset osiem tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote). Wadium w wysokości – 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).
Cena wywoławcza dz. nr 2182 – 519 772 PLN (słownie: pięćset dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote). Wadium w wysokości – 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).
Terminy poprzednich przetargów- 18.12.2012r, 08.03.2013r., 17.05.2013r., 31 lipca 2013r.

- nr 37/1 o pow. 1.2679 ha – obręb Zakłady Zamienie (WA5M/00334181/4), tereny usług i rekreacji, kultury, oświaty, zdrowia i turystyki. Dopuszcza się usługi administracji i gastronomii.
Cena wywoławcza dz. nr 37/1 – 2 414 386 PLN (słownie: dwa miliony czterysta czternaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych). Wadium w wysokości – 350 000 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Terminy poprzednich przetargów - 27.11.2012r, 08.03.2013r., 17.05.2013r., 31 lipca 2013r.

Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Ceną sprzedaży wyżej wymienionych nieruchomości jest cena uzyskana w przetargu ustnym nieograniczonym, do której zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w działek, zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola w dniu 17 grudnia 2013r.- dz. 37/1-godz.10.00, dz. 2181-godz.10.15, dz. 2182-godz.10.30.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Gminy Lesznowola Nr 82 8022 0000 0000 0257 2000 0017 do dnia 10 grudnia 2013r.

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek bankowy. Do uczestnictwa w przetargu należy przedłożyć potwierdzenie dokonania wpłaty wadium, a w przypadku osoby prawnej dodatkowo wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz w razie potrzeby właściwe pełnomocnictwa.

UWAGA: W razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje - tel. (22) 757 – 94 – 19.

I N F O R M A C J A Wójta Gminy
o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010., Nr 106, poz.651 ze zm.) Wójt Gminy Lesznowola informuje, iż został wywieszony w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola, ul. GRN 60, 05-506 Lesznowola:
- Wykaz niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym 231/2 o powierzchni 15,7755 ha, uregulowanej w księdze wieczystej WA1I/00020924/9, położonej w obrębie KPGO Mysiadło – przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z uchwała 390/XXXI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 sierpnia 2013 r.
Niniejszy wykaz jest podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu zamieszczenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.lesznowola.pl

Lesznowola zaprasza inwestorów do udziału w przetargu!

Bliskie sąsiedztwo Warszawy i międzynarodowego Lotniska Chopina, aktualny plan zagospodarowania przestrzennego dla prawie całego obszaru (98,5%) i przyjazny inwestorom samorząd, to tylko niektóre atuty, dla których warto inwestować właśnie w naszej gminie!

Oferowane tereny:
MYSIADŁO - 4 działki o powierzchni ponad 1 ha każda i 4 działki o powierzchni ok. 0,5 ha każda. Tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy i obiektów handlowych Auchan w Piasecznie, wzdłuż ul. Puławskiej (droga krajowa) i w jej bliskiej odległości.
Przeznaczenie: usługi handlu, administracji, oświaty, zdrowia, kultury i rekreacji, budownictwo wielorodzinne, tereny składów i usług komunikacyjnych.

Teren w Mysiadle

Mysiadło - widok od ul. Puławskiej


MAGDALENKA - 2 działki leśne o pow. 0,2000 ha pod budownictwo jednorodzinne. Prestiżowa lokalizacja i piękna, ekologiczna okolica.


ZAMIENIE - niezabudowana działka inwestycyjna w bliskim sąsiedztwie Warszawy o powierzchni ponad 1 ha. Przeznaczenie: usługi oświaty, zdrowia, turystyki i gastronomii.

Zapraszamy do udziału w przetargu!
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami e-mail: geodezja@lesznowola.pl, tel. 22 757 94 19

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Lesznowola, ul. GRN 60, 05-506 Lesznowola, tel.757-94-19, fax 757-92-70, ogłasza :

- czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonych w ewidencji gruntów:
- nr 7/8 o pow. 1.0000 ha i nr 7/9 o pow. 1.1268 ha – tereny usług handlu detalicznego, kultury i rekreacji, administracji i biur, rzemiosła, składów i usług komunikacyjnych – obręb KPGO Mysiadło (WA1I /00020924/ 9)
- Cena wywoławcza dz. nr 7/8 – 5 500 000 PLN (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych. Wadium – 800 000 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych))
- Cena wywoławcza dz. nr 7/9 – 6 200 000 PLN (słownie: sześć milionów dwieście tysięcy złotych).Wadium – 900 000 PLN (słownie: dziewięćset tysięcy złotych))
- WA1I / 00020924 / 9 - IV dział księgi – obciążenia ( w sprawie wpisów w dziale IV księgi wieczystej WA1I/00020924/9 toczy się postępowanie sądowe w celu ich wykreślenia).
- działka nr 7/8 jest przedmiotem dzierżawy do dnia 31 września 2013r.

Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Ceną sprzedaży wyżej wymienionych nieruchomości jest cena uzyskana w przetargu ustnym nieograniczonym, do której zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w działek, zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola w dniu 05 września 2013r.- dz. 7/8-godz.10.00, dz. 7/9-godz.10.30,
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Gminy Lesznowola Nr 82 8022 0000 0000 0257 2000 0017 do dnia 02 września 2013r.
Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek bankowy. Do uczestnictwa w przetargu należy przedłożyć potwierdzenie dokonania wpłaty wadium, a w przypadku osoby prawnej dodatkowo wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz w razie potrzeby właściwe pełnomocnictwa.

UWAGA :


Dla przedmiotowych nieruchomości toczy się procedura planistyczna mająca na celu dopuszczenie powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 .
W razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje - tel.( 22 ) 757 – 94 – 19..

Ogłoszenie o PRZETARGU ustnym nieograniczonym 

Wójt Gminy Lesznowola, ul. GRN 60, 05-506 Lesznowola, tel.757-94-19,
fax 757-92-70, ogłasza: czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonych w ewidencji gruntów: - nr 7/11 o pow. 1.0296 ha, nr 7/12 o pow. 0.5872 ha, nr 7/13 o pow. 0.5415 ha,
nr 7/16 o pow. 0.5813 ha, nr 7/17 o pow. 0.6182 ha, nr 7/18 o pow. 1.2449 ha – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i oświaty - obręb KPGO Mysiadło
(WA1I /00020924/9 – IV dział księgi - obciążenia*)
- Cena wywoławcza dz. nr 7/11 – 4 118 400 PLN (słownie: cztery miliony sto osiemnaście tysięcy czterysta złotych). Wadium – 600 000 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych)
- Cena wywoławcza dz. nr 7/12 – 2 348 800 PLN (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset złotych). Wadium – 350 000 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)
- Cena wywoławcza dz. nr 7/13 – 2 166 000 PLN (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych).Wadium – 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych)
- Cena wywoławcza dz. nr 7/16 – 2 325 200 PLN (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście złotych). Wadium – 350 000 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)
- Cena wywoławcza dz. nr 7/17 – 2 472 800 PLN (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych). Wadium – 350 000 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)
- Cena wywoławcza dz. nr 7/18 – 4 979 600 PLN (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych). Wadium – 700 000 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych).
Terminy poprzednich przetargów - 18.12.2012r, 08.03.2013r.,17.05.2013r.

- nr 2181 o pow. 0.2000 ha i nr 2182 o pow. 0.2043 ha - obręb Magdalenka (WA5M/00288668/4) - tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej na działkach leśnych. Podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ekstensywna w formie domów wolnostojących, w tym zabudowa o charakterze letniskowym.
Cena wywoławcza dz. nr 2181 – 508 832 PLN (słownie: pięćset osiem tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote). Wadium w wysokości – 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).
Cena wywoławcza dz. nr 2182 – 519 772 PLN (słownie: pięćset dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote). Wadium w wysokości – 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).
Terminy poprzednich przetargów- 18.12.2012r, 08.03.2013r., 17.05.2013r.

- nr 37/1 o pow. 1.2679 ha – obręb Zakłady Zamienie (WA5M/00334181/4), tereny usług i rekreacji, kultury, oświaty, zdrowia i turystyki. Dopuszcza się usługi administracji i gastronomii.
Cena wywoławcza dz. nr 37/1 – 2 414 386 PLN (słownie: dwa miliony czterysta czternaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych).
Wadium w wysokości – 350 000 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Terminy poprzednich przetargów- 27.11.2012r, 08.03.2013r., 17.05.2013r.

Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Ceną sprzedaży wyżej wymienionych nieruchomości jest cena uzyskana w przetargu ustnym nieograniczonym, do której zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w działek, zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola w dniu 31 lipca 2013r.- dz. 37/1-godz.10.00, dz. 2181-godz.10.15, dz. 2182-godz.10.30, dz. 7/11-godz.10.45, dz. 7/12-godz.11.00, dz. 7/13-godz.11.15, dz. 7/16-godz.11.30, dz. 7/17-godz.11.45, dz. 7/18-godz.12.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Gminy Lesznowola Nr 82 8022 0000 0000 0257 2000 0017 do dnia 26 lipca 2013r.
Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek bankowy. Do uczestnictwa w przetargu należy przedłożyć potwierdzenie dokonania wpłaty wadium, a w przypadku osoby prawnej dodatkowo wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz w razie potrzeby właściwe pełnomocnictwa.

UWAGA: W razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje - tel. (22) 757 – 94 – 19.

* w sprawie wpisów w dziale IV księgi wieczystej WA1I /00020924/9 toczy się
postępowanie sądowe w celu ich wykreślenia.