COVID-19 Program Pomocowy dla Przedsiębiorców


Pomoc dotyczy Przedsiębiorców, którzy zostali najmocniej dotknięci ograniczeniami w związku z epidemią koronawirusa (SARS CoV-02) w usługach oraz handlu w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, a co za tym idzie ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym między innymi działalności handlowej, hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej.

Wójt Gminy Lesznowola rozpoczął program pomocowy dla Przedsiębiorców, aby w miarę swoich możliwości, ograniczyć uciążliwości wynikające ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazły się firmy, których funkcjonowanie zostało zawieszone do odwołania.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność ujętą w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 433 ze zm.) lub w rozporządzeniu z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 491 ze zm.), m.in.:

 - polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach oraz gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu, a także związanych z konsumpcją i podawaniem napojów; - związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce; - twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki; - związaną ze sportem i rekreacją w szczególności: klubów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness, miejsc spotkań; - związaną z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania; - bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej;

lub prowadzący handel detaliczny: - wyrobami tekstylnymi; - wyrobami odzieżowymi; - obuwiem i wyrobami skórzanymi; - meblami i sprzętem oświetleniowym; - sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego; - artykułami piśmiennymi i księgarskimi;

lub inne podmioty prowadzące działalność usługową np.: salony kosmetyczne, fryzjerskie, indywidualne praktyki lekarskie (w tym stomatologiczne), gabinety rehabilitacyjne, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii, będą mogły ubiegać się o:

 • zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Gminy
 • przedłużenia terminów płatności w podatku od nieruchomości niektórych gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Gminy Lesznowola
 • w ramach pomocy de minimis, lub - zgodnie z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1) stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.

Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis wraz z wnioskiem powinien załączyć wymagane dokumenty:

 • Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis,
 • Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów lub PIT-y),
 • Dokumenty finansowe za 1 kw. 2020 roku i następne lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej.-Oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Obowiązek złożenia powyższych dokumentów wynika z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 708) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc w ramach Komunikatu Komisji Europejskiej dot. Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 wraz z wnioskiem powinien załączyć wymagane dokumenty:

 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
 • Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów lub PIT-y).- Dokumenty finansowe za I kw. 2020 roku i następne lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej.- Oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Obowiązek złożenia powyższych dokumentów wynika z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 708) oraz z Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).

Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami. Przedsiębiorca może złożyć:

 • - w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP,
 • - drogą mailowąpodatki@lesznowola.pl
 • - jak również w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola.

Dodatkowo pragniemy podkreślić, że każdy złożony wniosek będzie traktowany indywidualnie.

Należy zaznaczyć, że zapisy z Tarczy antykryzysowej dają ograniczenia gminom w stosowaniu ulg dla Przedsiębiorców, Przedsiębiorcy powinni zainteresować się także innymi ulgami z Tarczy w przypadku. 

Złożone przez Podatników wnioski w sprawie zastosowania ulg, będą rozpatrzone po zakończonym procesie legislacyjnym Uchwał Rady Gminy. Organ podatkowy na bieżąco pozostaje w kontakcie z Podatnikami (mailowo, telefonicznie lub w przypadku braku adresów elektronicznych w formie papierowej) o stanie prac uchwałodawczych.

Zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, poz. 567 i 568), w brzmieniu wprowadzonym zmianą od dnia 31 marca 2020 roku, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

 

Skarbnik Gminy Lesznowola


INFORMACJE OGÓLNE

Samorząd Gminy Lesznowola nieustająco stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom inwestorów i stwarzać dogodne warunki do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
Inwestorzy mogą liczyć na udogodnienia ze strony Urzędu Gminy. Są one następujące:
● Uchwalony dla przeważającego obszaru gminy (98,5 proc.) plan zagospodarowania przestrzennego. (średnia krajowa wynosi 23 proc.) Interaktywny plan zagospodarowania przestrzennego gminy zamieszczony jest także w internecie. Potencjalni inwestorzy mogą samodzielnie - nie wychodząc z domu czy firmy - sprawdzić interesującą ich lokalizację, jej położenie i sąsiedztwo za pomocą dostępnego na stronie Urzędu (www.lesznowola.pl) "Internetowego Systemu Prezentacji Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesznowola". Rozwiązanie to otrzymało I nagrodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
● Można również skorzystać z Internetowego Systemu Informacji Przestrzennej (https://lesznowola.e-mapa.net/).
● Sprawnie działająca Ewidencja gospodarcza - wszystkie sprawy załatwiane są "od ręki".
● Wydawanie warunków zabudowy (tam gdzie nie ma planów, czyli dla 2% obszaru gminy) odbywa się dzięki unikatowemu systemowi informatycznemu także "od ręki".
● Dobre uzbrojenie terenu - dostęp do sieci kanalizacji (87, 5%) i wodociągów (100 %), 3 nowoczesne oczyszczalnie ścieków.
● Doradztwo inwestycyjne (techniczne, prawne, z zakresu możliwości przyznawania środków unijnych).
● Niezbyt wysokie podatki lokalne, możliwość umorzenia lub rozłożenia na raty (w kompetencji Wójta Gminy).
● Druki i formularze dostępne w internecie.
● Ścisła współpraca gminy z Mazowieckim Związkiem Pracodawców w Gminie Lesznowola, który na terenie Gminy działa od 2000 roku.
● Ulokowanie w siedzibie Urzędu Gminy filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Piasecznie (z inicjatywy Wójta Gminy, na podstawie zawartego porozumienia). Co ułatwia załatwianie spraw komunikacyjnych w jednym miejscu.
● Inwestorzy mogą również liczyć na kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje, który obejmuje: plany przestrzennego zagospodarowania dla prawie całego terenu gminy, inwestycje wodno-kanalizacyjne, stacje uzdatniania wody (SUW), oczyszczalnie ścieków oraz drogi.
● Dobry stan gminnej infrastruktury drogowej - powstają nowe drogi gminne, a istniejące są na bieżąco modernizowane. Warto podkreślić, iż Samorząd Gminy Lesznowola inwestuje nie tylko w budowę i modernizację dróg gminnych. Na poziomie 50 - 90 proc. partycypuje w kosztach budowy/modernizacji dróg powiatowych oraz współfinansuje modernizację dróg wojewódzkich. Współpraca z zakresu modernizacji dróg wojewódzkich dotyczy ciągów pieszo - rowerowych i polega na wykonaniu i realizacji przez Gminę Lesznowola danego projektu, od województwa gmina otrzymuje materiały - półfabrykaty betonowe użyte do wykonania danej inwestycji.
● Gmina Lesznowola aktywnie współpracuje z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w zakresie usprawnienia ruchu tranzytowego, polegającego na budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721. Gmina Lesznowola zawarła porozumienie, w ramach którego prowadzi wykup gruntów pod tę inwestycję w zakresie zgodnym z postanowieniami ww. porozumienia.
● Konsultacje Wójta Gminy, Zastępcy odpowiedzialnego za sferę inwestycyjną, Sekretarza nadzorującego m.in. oświatę, kulturę, pomoc społeczną, działalność gospodarczą i Skarbnika Gminy z inwestorami oraz pracodawcami z gminy (Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola) w sprawie projektu budżetu przed jego uchwaleniem przez Radę Gminy.
● Podatki lokalne nie były przez dłuższy czas podwyższane, a i teraz nie znajdują się w górnych widełkach określonych przez ministra finansów. Podatki od środków transportu są znacznie niższe niż w okolicznych gminach wiele firm postanawia swoją działalność zlokalizować w Lesznowoli.
● W Gminie Lesznowola maja swoją siedzibę znane w kraju i zagranicą firm. Są to m.in.: GD Poland (chińskie centrum handlowe), Kamis (przyprawy), Action (komputery i sprzęt informatyczny), Eveline (kosmetyki), WILO Polska (dystrybutor pomp).