COVID-19 Program Pomocowy dla Przedsiębiorców


Pomoc dotyczy Przedsiębiorców, którzy zostali najmocniej dotknięci ograniczeniami w związku z epidemią koronawirusa (SARS CoV-02) w usługach oraz handlu w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, a co za tym idzie ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym między innymi działalności handlowej, hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej.

Wójt Gminy Lesznowola rozpoczął program pomocowy dla Przedsiębiorców, aby w miarę swoich możliwości, ograniczyć uciążliwości wynikające ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazły się firmy, których funkcjonowanie zostało zawieszone do odwołania.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność ujętą w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 433 ze zm.) lub w rozporządzeniu z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 491 ze zm.), m.in.:

 - polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach oraz gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu, a także związanych z konsumpcją i podawaniem napojów; - związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce; - twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki; - związaną ze sportem i rekreacją w szczególności: klubów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness, miejsc spotkań; - związaną z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania; - bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej;

lub prowadzący handel detaliczny: - wyrobami tekstylnymi; - wyrobami odzieżowymi; - obuwiem i wyrobami skórzanymi; - meblami i sprzętem oświetleniowym; - sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego; - artykułami piśmiennymi i księgarskimi;

lub inne podmioty prowadzące działalność usługową np.: salony kosmetyczne, fryzjerskie, indywidualne praktyki lekarskie (w tym stomatologiczne), gabinety rehabilitacyjne, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii, będą mogły ubiegać się o:

 • zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Gminy
 • przedłużenia terminów płatności w podatku od nieruchomości niektórych gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Gminy Lesznowola
 • w ramach pomocy de minimis, lub - zgodnie z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1) stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.

Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis wraz z wnioskiem powinien załączyć wymagane dokumenty:

 • Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis,
 • Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów lub PIT-y),
 • Dokumenty finansowe za 1 kw. 2020 roku i następne lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej.-Oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Obowiązek złożenia powyższych dokumentów wynika z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 708) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc w ramach Komunikatu Komisji Europejskiej dot. Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 wraz z wnioskiem powinien załączyć wymagane dokumenty:

 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
 • Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów lub PIT-y).- Dokumenty finansowe za I kw. 2020 roku i następne lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej.- Oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Obowiązek złożenia powyższych dokumentów wynika z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 708) oraz z Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).

Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami. Przedsiębiorca może złożyć:

 • - w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP,
 • - drogą mailowąpodatki@lesznowola.pl
 • - jak również w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola.

Dodatkowo pragniemy podkreślić, że każdy złożony wniosek będzie traktowany indywidualnie.

Należy zaznaczyć, że zapisy z Tarczy antykryzysowej dają ograniczenia gminom w stosowaniu ulg dla Przedsiębiorców, Przedsiębiorcy powinni zainteresować się także innymi ulgami z Tarczy w przypadku. 

Złożone przez Podatników wnioski w sprawie zastosowania ulg, będą rozpatrzone po zakończonym procesie legislacyjnym Uchwał Rady Gminy. Organ podatkowy na bieżąco pozostaje w kontakcie z Podatnikami (mailowo, telefonicznie lub w przypadku braku adresów elektronicznych w formie papierowej) o stanie prac uchwałodawczych.

Zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, poz. 567 i 568), w brzmieniu wprowadzonym zmianą od dnia 31 marca 2020 roku, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

 

Skarbnik Gminy LesznowolaDopłaty do czynszu

finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

Z dniem 5 stycznia 2021 r. weszła w życie przyjęta przez Sejm RP ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Wprowadza ona nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Dopłata do czynszu stanowi składnik dodatku mieszkaniowego i jest finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dodatek mieszkaniowy powiększony o taką dopłatę traktować należy jak „zwykły” dodatek mieszkaniowy. Jedyne różnice, które są uwzględniane w procedurze jego przyznawania i wypłacania wynikają z art. 15zzzic-15zzzii ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu?

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

Wymagane jest aby:

 1. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r.
 2. Wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. (lokal mieszkalny zajmowany przez najemcę w dniu składania wniosku nie musi być tym samym lokalem mieszkalnym zajmowanym przed dniem 14 marca 2020 r.)
 3. Wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy.
 4. Wnioskodawca musi także spełniać warunki przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego.

Ważne!

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy, na wniosku o dodatek adnotacji „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”. Wniosek taki składa się nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

Do wniosku dołącza się:

 1. Oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;
 2. Oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, o których mowa w art. 15zzzid pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ubiegający się najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. oraz ubiegającemu nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu);
 3. Dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu (np. umowa najmu lokalu mieszkalnego).

Wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu ustala się według stanu na dzień złożenia wniosku z adnotacją, a w przypadku gdy jest on wyższy niż czynsz opłacany na dzień 14 marca 2020 r. - ustala się go według stanu na dzień 14 marca2020 r.

Ważne!

Niespełnienie przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, o których mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie wyklucza przyznania mu dodatku mieszkaniowego bez dopłaty do czynszu. Jeżeli wnioskodawca nie spełnia wspomnianych warunków, a spełnia warunki otrzymania „zwykłego dodatku mieszkaniowego, wówczas należy mu przyznać dodatek bez dopłaty.

O dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może wystąpić osoba, której już jest wypłacany „zwykły” dodatek mieszkaniowy. Okres wypłaty tego „zwykłego” dodatku mieszkaniowego skraca się do miesiąca poprzedzającego pierwszą wypłatę przyznanego dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu.

Na podstawie art.15zzzii ust.1w związku z art. 15zzzib ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może zostać przyznany z mocą wsteczną. W takim przypadku wniosek o przyznanie dodatku musi być złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w LesznowoliINFORMACJE OGÓLNE

Samorząd Gminy Lesznowola nieustająco stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom inwestorów i stwarzać dogodne warunki do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
Inwestorzy mogą liczyć na udogodnienia ze strony Urzędu Gminy. Są one następujące:
● Uchwalony dla przeważającego obszaru gminy (98,5 proc.) plan zagospodarowania przestrzennego. (średnia krajowa wynosi 23 proc.) Interaktywny plan zagospodarowania przestrzennego gminy zamieszczony jest także w internecie. Potencjalni inwestorzy mogą samodzielnie - nie wychodząc z domu czy firmy - sprawdzić interesującą ich lokalizację, jej położenie i sąsiedztwo za pomocą dostępnego na stronie Urzędu (www.lesznowola.pl) "Internetowego Systemu Prezentacji Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesznowola". Rozwiązanie to otrzymało I nagrodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
● Można również skorzystać z Internetowego Systemu Informacji Przestrzennej (https://lesznowola.e-mapa.net/).
● Sprawnie działająca Ewidencja gospodarcza - wszystkie sprawy załatwiane są "od ręki".
● Wydawanie warunków zabudowy (tam gdzie nie ma planów, czyli dla 2% obszaru gminy) odbywa się dzięki unikatowemu systemowi informatycznemu także "od ręki".
● Dobre uzbrojenie terenu - dostęp do sieci kanalizacji (87, 5%) i wodociągów (100 %), 3 nowoczesne oczyszczalnie ścieków.
● Doradztwo inwestycyjne (techniczne, prawne, z zakresu możliwości przyznawania środków unijnych).
● Niezbyt wysokie podatki lokalne, możliwość umorzenia lub rozłożenia na raty (w kompetencji Wójta Gminy).
● Druki i formularze dostępne w internecie.
● Ścisła współpraca gminy z Mazowieckim Związkiem Pracodawców w Gminie Lesznowola, który na terenie Gminy działa od 2000 roku.
● Ulokowanie w siedzibie Urzędu Gminy filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Piasecznie (z inicjatywy Wójta Gminy, na podstawie zawartego porozumienia). Co ułatwia załatwianie spraw komunikacyjnych w jednym miejscu.
● Inwestorzy mogą również liczyć na kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje, który obejmuje: plany przestrzennego zagospodarowania dla prawie całego terenu gminy, inwestycje wodno-kanalizacyjne, stacje uzdatniania wody (SUW), oczyszczalnie ścieków oraz drogi.
● Dobry stan gminnej infrastruktury drogowej - powstają nowe drogi gminne, a istniejące są na bieżąco modernizowane. Warto podkreślić, iż Samorząd Gminy Lesznowola inwestuje nie tylko w budowę i modernizację dróg gminnych. Na poziomie 50 - 90 proc. partycypuje w kosztach budowy/modernizacji dróg powiatowych oraz współfinansuje modernizację dróg wojewódzkich. Współpraca z zakresu modernizacji dróg wojewódzkich dotyczy ciągów pieszo - rowerowych i polega na wykonaniu i realizacji przez Gminę Lesznowola danego projektu, od województwa gmina otrzymuje materiały - półfabrykaty betonowe użyte do wykonania danej inwestycji.
● Gmina Lesznowola aktywnie współpracuje z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w zakresie usprawnienia ruchu tranzytowego, polegającego na budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721. Gmina Lesznowola zawarła porozumienie, w ramach którego prowadzi wykup gruntów pod tę inwestycję w zakresie zgodnym z postanowieniami ww. porozumienia.
● Konsultacje Wójta Gminy, Zastępcy odpowiedzialnego za sferę inwestycyjną, Sekretarza nadzorującego m.in. oświatę, kulturę, pomoc społeczną, działalność gospodarczą i Skarbnika Gminy z inwestorami oraz pracodawcami z gminy (Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola) w sprawie projektu budżetu przed jego uchwaleniem przez Radę Gminy.
● Podatki lokalne nie były przez dłuższy czas podwyższane, a i teraz nie znajdują się w górnych widełkach określonych przez ministra finansów. Podatki od środków transportu są znacznie niższe niż w okolicznych gminach wiele firm postanawia swoją działalność zlokalizować w Lesznowoli.
● W Gminie Lesznowola maja swoją siedzibę znane w kraju i zagranicą firm. Są to m.in.: GD Poland (chińskie centrum handlowe), Kamis (przyprawy), Action (komputery i sprzęt informatyczny), Eveline (kosmetyki), WILO Polska (dystrybutor pomp).