Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powołanym przez Wójta na wniosek organizacji pozarządowych. Kadencja Rady trwa trzy lata, a jej członkowie wykonują swoje funkcje społecznie.

Do jej najważniejszych zadań należy m.in. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy, a także wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych i programach samorządowych, związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego oraz wolontariatu. 

W gronie powołanych znaleźli się:

  • przedstawiciele Rady Gminy Lesznowola,
  • przedstawiciele organizacji pozarządowych (powołani na podstawie zgłoszenia w przeprowadzonej procedurze naboru kandydatów),
  • przedstawiciele Wójta Gminy Lesznowola.

Inauguracyjne spotkanie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się 8 kwietnia 2021 roku.